Informace o mém voze či fleetu

Thanks to digital and smartphone technology, Arval is closer to you than ever.

We’re not just by your side; we’re in the palm of your hand to provide you with the very best support for your car

Arval Mobile+

Let’s face it, you’re never without your smartphone. So to make life easier for you, we have developed Arval Mobile+, a web-based smartphone app. It means that you are holding in your hand all the essential registration and insurance documents for your vehicle as well as your contract details. Better still, you are just a click away from contacting your Arval Account Manager.

 

+ direct link to the log in screen

 

Take the Arval Drive Challenge

 

Are you a good driver? We can help you improve. Just download the Arval Drive Challenge, a simple-to-use smartphone app. Press the start button before you set off and then stop when you arrive. The app assesses your braking, acceleration and speed, and scores your driving performance. You can then compete against other drivers and climb up the leaderboard. There are prizes and rewards to be won!

[+ LOG IN SCREEN]

 

Returning / buying your lease car

 

Three months before your lease contract expires, you receive information on returning your lease car. The vehicle must be clean inside and out when you hand it back, and all accessories and equipment included in the lease contract must be returned. You will leave your old car behind when you collect your new Arval lease car If your new car is delivered to you, the garage driver will drive your old car away. We will assess any damage to your old car and sign it off with you.

However, you also have the option of buying your lease car. Shortly before the end of your lease contract, we will inform you of the vehicle’s purchase price. You can buy it for your own use, or on behalf of family or friends.

We also re-market former lease cars that are in good condition.

 

Tips for safe and economical driving

We want the people who use our cars to drive safely, and we want your fleet to operate economically. Here are some hints that we hope will help.

Your drivers probably spend many hours a week behind the wheel. Arval strives to provide them with cars that offer optimum performance, including excellence in safety. But journeys will only be safe and economical if drivers follow these driving tips.

Vertical Tabs

Vozidlo na LPG
 • Neřiďte vozidlo na LPG až do téměř prázdné nádrže. Může to způsobit poruchy.
 • Vozidlo automaticky startuje na benzin. Proto nemusíte jezdit na benzin v mezidobí, abyste soustavu benzinu udrželi v dobrém stavu. Mějte však v nádrži vždy alespoň 10 litrů benzinu.
 • Benzinová nádrž NENÍ doplňkem nádrže LPG, jenž zaručí delší dojezdnost bez nutnosti zastavit kvůli dočerpání.
 • Běžná spotřeba paliva je jedna nádrž benzinu na 40 nádrží LPG.
Litres of petrol for an LPG vehicle
 • Do not drive an LPG vehicule until the tank is almost empty as this may cause faults.
 • The vehicule starts automatically on petrol. You therefore do not need to drive on petrolin the interim to keep the petrol system in good condition. But make sure you always have at least 10 litres of petrol in the tank.
 • A petrol tank is NOT an addition to the LPG tank as a way of achieving a greater driving distance without stopping to fill up.
 • Normal fuel consumption is one tank of petrol for every 40 tanks of LPG.
Spotřeba paliva

Kontrolujte pravidelně tlak v pneumatikách (alespoň jedenkrát do měsíce). Udělejte to dříve, než se pneumatiky zahřejí.

 • Provádějte pravidelný servis (podle pokynů výrobce).
 • Nenechejte motor běžet, když vozidlo stojí. Pomalu se rozjeďte ihned po nastartování motoru.
 • Nevytáčejte motor vysoko na nízkém převodovém stupni.
 • Rychle přeřaďte na vyšší stupeň.
 • Zrychlujte pomalu a buďte stále ve střehu.
 • Nejezděte zbytečně se střešním nosičem.
 • Nejezděte s klimatizací, pokud to není zapotřebí.
 • Vypněte zařízení, jež spotřebovávají příliš mnoho energie, pokud ho již nepotřebujete (např. vyhřívání zadního okna).
Fuel consumption

Check your tyre pressure regularly (at least once a month). Do this before the tyres heat up.

 • Perform servicing regularly (in accordance with the manufacturer’s instructions).
 • Do not run the engine when the vehicle is stationary. Drive away slowly immediately after starting the engine.
 • Avoid excessive revving in a low gear.
 • Change to a higher gear promptly.
 • Accelerate calmly and remain alert.
 • Do not drive unnecessarily with a roof rack or roof containers.
 • Do not drive unnecessarily with the air-conditioning on.
 • Switch off electricity-hungry equipment when you no longer need it (like rear-window heating).
Bezpečnost jízdy
 • Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách. Podhuštěné pneumatiky mají horší přilnavost. To má za následek delší brzdnou vzdálenost a zvýšené nebezpečí smyku. A co více. Pokud bude ve vašich pneumatikách správný tlak, znatelně ušetříte na palivu. 
 • Naplánujte si svou cestu předtím, než vyrazíte. Nebudete se tak muset zaměřovat na hledání správné trasy a budete se moci věnovat okolní dopravě. 
 • Netelefonujte v autě. Telefonování s hands-free sadou není bez rizika: když telefonujete, věnujete se méně okolnímu provozu. 
 • Udržujte bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi. Tak budete s to rychle reagovat např. tehdy, když automobil před vámi náhle zabrzdí. Správnou vzdálenost zjistíte pomocí pravidla dvou sekund. 
 • Přizpůsobte styl řízení okolním podmínkám. Za snížené viditelnosti zpomalte a zdvojte vzdálenost za vozidlem před vámi. Nebrzděte najednou, ale snižujte svou rychlost postupně. Zůstaňte ve vnitřním pruhu tak dlouho, jak to bude možné. V případě nutnosti se můžete přesunout na zpevněnou krajnici nebo ke kraji.
 • Nepokládejte volné předměty (deštníky, mapy, lahve od nápojů apod.) na zadní polici. V případě nehody řidič náhle zabrzdí a na první pohled neškodné předměty se mohou vymrštit takovou rychlostí, že způsobí závažná poranění. 
 • Vždy mějte zapnutý bezpečnostní pás. Mnoho řidičů stále ještě připouští, že řídí bez bezpečnostního pásu. Zapnutý bezpečnostní pás zajistí, že zůstanete na svém sedadle v případě nehody a omezí se riziko poranění. 
Driving safety
 • Regularly check your tyre pressure. Under-inflated tyres have less grip. This results in an extended brake path and increased risk of skidding. What’s more, you save considerably on fuel if your tyres have the correct pressure. 
 • Planning your itinerary before you leave will prevent you from having to focus your attention on finding the right route, so you will pay more attention to the traffic around you. 
 • Avoid telephone conversations in your car. Making hands-free calls is not without danger: when you talk on the phone you pay less attention to the traffic around you. 
 • Keep a safe following distance from the vehicle ahead. This allows you to react quickly if the car in front suddenly brakes, for instance. For the correct following distance, stick to the two-second rule. 
 • Adjust your driving style to the weather conditions. In reduced visibility, drop your speed and double your following distance from the vehicle in front of you. Do not brake abruptly, but reduce your speed gradually. Stay in the inside lane as much as possible. In an emergency you can move onto the hard shoulder or the verge.
 • Don’t put loose items (umbrella, A-to-Z, a bottle of soft drink, etc.) on the rear shelf. If there is a collision or the driver brakes suddenly, seemingly harmless items can be propelled with such force that they can cause serious injuries. 
 • Always wear your safety belt. Many drivers admit that they still regularly drive without a safety belt. Wearing a safety belt ensures that you stay in your seat in the event of a collision and limits the risk of injury. 
Ekologické řízení

Ekologické řízení je koncept odlišného přístupu k jízdě, který se soustředí na efektivní využívání vozidla. Během let se automobilové technologie výrazně posunuly kupředu, následkem čehož si museli řidiči zvyknout na jiný styl řízení. Abyste se svým automobilem zodpovědně nakládali, doporučuje vám Arval, abyste řídili podle principů ekologického řízení. Tato jízdní doporučení vám ušetří až 10 % paliva, přispějete ke kvalitě životního prostředí a svému zaměstnavateli ušetříte náklady.

 • Zvyšte rychlostní stupeň, jakmile to bude možné: mezi 2 000 a 2 500 ot./min. To platí pro benzinové, dieslové i LPG motory. 
 • Pokud zjistíte, že budete muset zpomalit nebo brzdit na světlech, uvolněte plyn včas a nechejte auto dojet i s zařazenou rychlostí.
 • Dodržujte stabilní rychlost, co to jen bude možné, a pokuste se udržet nízké otáčky s nejvyšší možnou zařazenou rychlostí. V ideálním případě jezděte rychlostí 80 km/h na 5. převodový stupeň.
 • Kontrolujte tlak v pneumatikách alespoň jedenkrát do měsíce. 
 • Dívejte se co nejdále před sebe a předvídejte další provoz.
 • Vypněte motor, čekáte-li na železničním přejezdu, jestliže jste uvízli v dopravní zácpě nebo čekáte na příjezd spolucestujícího. Motor znovu nastartujte, aniž byste sešlápli plyn.
Eco driving

Eco-driving involves a different approach to driving which focuses on efficient use of the vehicle. Over the years, car technology has improved considerably and as a result, drivers need to adopt a different driving style. To ensure that you handle your car responsibly, Arval recommends that you drive according to the principles of eco-driving. These driving recommendations will enable you to save up to 10% in fuel, benefiting the environment and lowering costs for your employer.

 • Shift up to a higher gear as soon as possible: between 2,000 and 2,500 rpm. This applies to petrol, diesel and LPG engines. 
 • If you see that you will need to slow down or brake for a traffic signal, release the accelerator in time and let the car roll on, leaving it in the gear you were driving in.
 • As far as possible, maintain a steady speed and try to achieve a low rpm in the highest gear possible. Ideally, drive at 80 km/h in 5th gear.
 • Be sure to check your tyre pressure once a month. 
 • Look as far ahead as you can and anticipate other traffic.
 • Turn off your engine when you are waiting at an open bridge or a railway crossing, stuck in a traffic jam, waiting for a passenger to arrive, etc. Re-start the engine without pressing the accelerator.
 • Where possible, make use of the available in-car equipment such as your car’s tachometer, cruise control and onboard computer.
 • Besides the model of your car and your driving style, various other factors also determine your fuel consumption: your speed, use of equipment, air resistance and the vehicle’s weight. Try to be conscious of these ‘gas-guzzling’ factors.
Opotřebení pneumatik
 • Kontrolujte pravidelně tlak v pneumatikách (alespoň jedenkrát do měsíce). Udělejte to dříve, než se pneumatiky zahřejí.
 • Provádějte pravidelný servis (podle pokynů výrobce).
 • Zrychlujte pomalu a buďte stále ve střehu.
 • Brzděte klidně a s dostatečným předstihem před zatáčkou.
 • Nenarážejte na patníky ani na podobné překážky. Neviditelné poškození může způsobit pozdější vypuštění pneumatiky. Náraz na překážku může mít vliv na vyrovnání kol. To má negativní vliv na chování vašeho vozidla na silnici a pravděpodobně to bude i příčinou předčasného opotřebení pneumatik.
 • Při vjezdu na parkovací místo a výjezdu z něj neotáčejte volantem, pokud se vozidlo nehýbe. 
Wear of tyres
 • Check your tyre pressure regularly (at least once a month). Do this before the tyres heat up.
 • Perform servicing regularly (in accordance with the manufacturer’s instructions).
 • Accelerate calmly and remain alert.
 • Brake calmly and in good time before taking a bend.
 • Avoid bumping against the kerb and similar obstacles. Invisible damage may cause a tyre blow-out later. Hitting obstacles can affect the alignment of the wheels. This will adversely affect the vehicle’s road behaviour and is likely to result in premature wear and tear of the tyres.
 • When manoeuvring into and out of parking spaces, do not turn the steering wheel while the vehicle is stationary.