Oznámení o ochraně osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Poslední aktualizace 30.04.2022

 

Úvodní část: Hlavní změny

Pro skupinu BNP Paribas jako důvěryhodného partnera je ochrana vašich osobních údajů důležitá.

Doplnili jsme proto naše Informace o zpracování osobních údajů o přehlednější informace o:

-          činnostech zpracování týkajících se obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků

-          činnostech zpracování souvisejících s opatřeními proti praní špinavých peněz a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí (zmrazení majetku).

Úvod

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně; skupina BNP Paribas proto přijala přísné zásady ve své Chartě ochrany osobních údajů, která je k dispozici na adrese https://www.arval.cz/leasing-pro-firmy/ochrana-osobnich-udaju.

 Společnost Arval CZ s.r.o. (dále jen "My") jakožto správce odpovídá za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se svou činností.

 Naší činností je poskytovat našim zákazníkům (jednotlivcům, podnikatelům, malým a středním podnikům a velkým společnostem) širokou nabídku leasingu vozidel a řešení mobility.

Jakožto člen integrované bankovně-pojišťovací skupiny ve spolupráci s různými subjekty skupiny BNP Paribas poskytujeme našim zákazníkům kompletní nabídku bankovních, pojišťovacích a leasingových produktů a služeb. 

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je vysvětlit, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak můžete toto zpracování ovlivnit a spravovat.

 

1.                   VZTAHUJE SE NA VÁS TOTO OZNÁMENÍ?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na vás vztahuje, pokud jste (dále jen "Vy"):

·         jeden z našich zákazníků nebo ve smluvním vztahu s námi;

·         členem rodiny našeho zákazníka. Naši zákazníci nám mohou příležitostně sdělovat informace o své rodině, pokud je to nutné k tomu, abychom jim mohli poskytnout produkt nebo službu nebo abychom je lépe poznali;

·         zájemce o naše produkty nebo služby, když nám poskytnete své osobní údaje (v agentuře, na našich webových stránkách a v aplikacích, během akcí nebo sponzorských akcí), abychom vás mohli kontaktovat.

·         zaměstnanec našich firemních zákazníků.

Pokud nám poskytujete osobní údaje jiných osob, nezapomeňte je informovat o zpřístupnění jejich osobních údajů a vyzvat je, aby si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů. Zajistíme, abychom totéž učinili, kdykoli to bude možné (např. , když budeme mít k dispozici kontaktní údaje dané osoby).

2.             JAK MŮŽETE KONTROLOVAT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ PROVÁDÍME?

Máte práva, která vám umožňují vykonávat skutečnou kontrolu nad svými osobními údaji a nad tím, jak je zpracováváme.  

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva, zašlete prosím žádost dopisem na následující adresu ARVAL CZ s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Milevské 2095/5, PSČ: 140 00 nebo na našich webových stránkách[1] , případně s přiloženým skenem/kopií průkazu totožnosti.

 Pokud máte jakékoli dotazy týkající se používání vašich osobních údajů podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@arval.cz.

 

2.1.  Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům

Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, poskytneme vám kopii požadovaných osobních údajů a informace týkající se jejich zpracování.

V případě boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu můžete uplatnit své právo na přístup na následující adrese privacy@arval.cz.

2.2.  Můžete požádat o opravu svých osobních údajů.

Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich úpravu nebo doplnění. V některých případech může být požadováno doložení potřebné dokumentace.

2.3.  Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.

V rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy, můžete požadovat, aby byly Vaše osobní údaje vymazány.

2.4.  Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů.

Pokud nesouhlasíte s činností zpracování založenou na oprávněném zájmu, můžete proti ní vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, a to tak, že nás přesně informujete o příslušné činnosti zpracování a důvodech námitky. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud pro to nebudou existovat závažné oprávněné důvody nebo to nebude nezbytné pro prokázání, uplatnění a obranu právních nároků.

2.5.  Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely obchodního vyhledávání.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vyhledávání, včetně profilování, pokud je s tímto vyhledáváním spojeno.

2.6.  Můžete omezit zpracování Vašich osobních údajů

Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které používáme, nebo vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, vaši žádost ověříme nebo přezkoumáme. Můžete nás požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů po dobu, než vaši žádost přezkoumáme.

2.7.  Máte práva týkající se automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování založeném na profilování nebo jiném zpracování, které má právní účinky nebo se vás významně dotýká. Automatizované rozhodování však můžeme využít, pokud je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy, povolené příslušnými právními předpisy nebo jste nám k tomu dali váš souhlas.

V každém případě máte právo rozhodnutí napadnout, vyjádřit svůj názor a požádat o zásah kompetentní osoby, která rozhodnutí přezkoumá.

2.8.  Svůj souhlas můžete odvolat

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat.

2.9.  Můžete požádat o přenositelnost části svých osobních údajů.

Můžete si vyžádat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky proveditelné, můžete nás požádat, abychom tuto kopii předali třetí straně.

2.10.           Jak podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

 Kromě výše uvedených práv můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, s adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice

3.             PROČ A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

V této části vysvětlujeme, proč zpracováváme vaše osobní údaje a na jakém právním základě.

3.1.  Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění povinností stanovených právními předpisy

 Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné ke splnění povinností stanovených právními předpisy, které se na nás vztahují,  včetně bankovních a finančních předpisů.

 

3.1.1.       Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

·         správy a hlášení rizik (finančních, právních rizik, jakož i rizik porušení předpisů nebo rizika poškození dobrého jména apod.), která by mohla skupině BNP Paribas vzniknout v souvislosti s její činností;

·         pomoci v boji proti daňovým podvodům a plnit daňové kontrolní a oznamovací povinnosti;

·         zaznamenávat transakce pro účely účetnictví;

·         předcházet rizikům souvisejícím se sociální odpovědností podniků a udržitelným rozvojem, odhalovat je a hlásit je;

·         odhalovat úplatkářství a předcházet mu;

·         zajištění souladu s ustanoveními vztahujícími se na poskytovatele služeb vytvářejících důvěru vydávající certifikáty pro elektronické podpisy;

·         výměny a hlášení různých operací, transakci nebo příkazů nebo k odpovídání na úřední žádosti náležitě oprávněných místních nebo zahraničních finančních, daňových, správních, trestních nebo soudních orgánů, soudů a orgánů činných v soudních řízení, rozhodců nebo mediátorů, orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů nebo veřejných institucí.  

 

3.1.2.       Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

 Jakožto součást bankovní skupiny musíme mít v každém z našich subjektů centrálně řízený robustní systém boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/TF), stejně jako systém pro uplatňování místních, evropských a mezinárodních sankcí.

V této souvislosti jsme společnými správci s BNP Paribas SA, mateřskou společností skupiny BNP Paribas (výraz "My" v tomto oddíle zahrnuje také BNP Paribas SA).

Činnosti zpracování prováděné za účelem splnění těchto právních povinností jsou podrobně popsány v dodatku 1.

3.2.    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, pokud je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy:

·         určení vaší bonity a schopnosti splácet;

·         vyhodnotit (např. na základě vašeho hodnocení úvěrového rizika), zda vám můžeme nabídnout produkt nebo službu a za jakých podmínek (např. cenových);

·         poskytovat vám produkty a služby, které jste si předplatili v rámci příslušné smlouvy;

·         poskytovat vám produkty, služby, konkrétní instalace (např. nabíjecí stanice pro elektromobily) nebo řešení mobility;

·         uzavřít s vámi smlouvu. Osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom vás mohli zaregistrovat jako nového klienta, uzavřít s vámi smlouvu a plnit ji;

·         zpracovávat vyúčtování, fakturaci a vymáhání pohledávek;

·         poskytovat vám služby související s přípravou, dodávkou nebo používáním a správou Vozidel:

·         nakonfigurujte a nabídněte své vozidlo;

·         přistavení vozidla na vámi zvolené místo, případně s vybavením souvisejícím s nabíjecími zařízeními pro elektromobily ve spolupráci s vybranými poskytovateli;

·         pro účely pojištění; 

·         v souvislosti s kampaněmi výrobců OEM na stažení výrobků z trhu v případě závady;

·         podávat zprávy;

·         spravovat silniční daň;

·         poskytovat poradenské služby;

·         spravovat údržbu, poruchy, prohlídky vozidel a žádosti o opravy v souvislosti s vozidly;

·         poskytovat silniční asistenci;

·         v případě potřeby poskytnout náhradní vozidlo:

·         poskytnutí palivové karty (k placení pohonných hmot), karty mobility (k dobíjení vašeho elektrického vozidla);

·         poskytovat vám další řešení mobility, která jste si předplatili v rámci příslušné smlouvy;

·         zvýšit své povědomí o dopadu své jízdy na životní prostředí nebo pokud chcete zvýšit svou bezpečnost na silnici;

·         spravovat pokuty za dopravní přestupky a přestupky související s používáním Vozidla v rámci služby "Správa pokut" v zákonném rozsahu;

·         poskytnout vám přístup k našim digitálním platformám. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když používáte naše digitální platformy pro několik účelů (například pro správu vašich osobních údajů nebo údajů souvisejících s vozidly nebo pro získání přístupu k informacím o cestování);

·         umožnit přístup do prostor a k majetku společnosti Arval. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás navštívíte v našich prostorách, abychom zachovali odpovídající kontrolu přístupu a bezpečnosti;

·         komunikovat s vámi. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás chcete kontaktovat, když nás požádáte o nějaké informace o naší společnosti nebo našich službách nebo když je třeba aktualizovat smlouvu;

·         spravovat stávající dluhy (identifikace zákazníků s nesplacenými dluhy);

·         reagovat na vaše požadavky a pomáhat vám;

·         k vypořádání vztahů z ukončené smlouvy.

 

3.3.    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu nebo zájmu třetí strany.

 Pokud činnost zpracování zakládáme na oprávněném zájmu, vyvažujeme tento zájem s vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, abychom zajistili spravedlivou rovnováhu mezi nimi. Pokud chcete získat více informací o oprávněném zájmu, který daná činnost zpracování sleduje, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v části  2. JAK MŮŽETE KONTROLOVAT ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI PROVÁDÍME?

 

3.3.1.       V rámci naší činnosti poskytovatele služeb mobility používáme vaše osobní údaje k:

 

3.3.1.1.    Pokud jste zákazník nebo zájemce o operativní leasing:

·       řídit rizika, kterým jsme vystaveni:

o   uchováváme doklady o operacích nebo transakcích, a to i v elektronické podobě;

o   sledujeme vaše transakce, abychom mohli řídit, předcházet a odhalovat podvody;

o   provádíme vymáhání pohledávek;

o   řešíme právní nároky a obranu v případě soudního sporu;

o   vyvíjíme individuální statistické modely, které pomáhají definovat vaši úvěruschopnost;

·         provádět finanční operace, jako je prodej dluhového portfolia, sekuritizace, financování nebo refinancování skupiny BNP Paribas.

 

3.3.1.2.    Pro všechny kategorie subjektů údajů: 

·         zvýšit kybernetickou bezpečnost, spravovat naše platformy a webové stránky a zajistit kontinuitu provozu;

·         implementovat řešení informačních technologií;

·         udržovat informační systémy v provozních podmínkách;

·         používat kamerový systém, aby se zabránilo zranění osob a škodám na majetku;

·         zvýšení automatizace a efektivity našich provozních procesů a zákaznických služeb (např. automatické vyplňování stížností, sledování vašich požadavků a zvyšování vaší spokojenosti na základě osobních údajů shromážděných během našich interakcí s vámi, jako jsou telefonní záznamy, e-maily nebo chaty);

·         prodávat ojetá vozidla;

·         provádět statistické studie a vyvíjet prediktivní a popisné modely pro:

o    obchodní účely: identifikace produktů a služeb, které by mohly nejlépe vyhovovat vašim potřebám, vytváření nových nabídek nebo identifikace nových trendů mezi našimi zákazníky, rozvoj naší obchodní politiky s ohledem na preference našich zákazníků.

o    bezpečnostní účel: předcházení možným incidentům a zlepšení řízení bezpečnosti;

o    účel dodržování předpisů (např. boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu) a řízení rizik;

o    pro účely boje proti podvodům;

·         organizovat soutěže, loterie, propagační akce, provádět průzkumy veřejného mínění a spokojenosti zákazníků.

 

3.3.1.3.    Pokud jste zaměstnancem našeho firemního zákazníka:

·         poskytovat vám služby související s přípravou, dodávkou nebo používáním a správou Vozidel, včetně:

o    pro konfiguraci a nabídku vašeho vozidla;

o    přistavit vaše Vozidlo na vámi zvolené místo, případně s vybavením souvisejícím s nabíjecími zařízeními pro elektrická Vozidla ve spolupráci s vybranými poskytovateli;

o    pomáhat výrobcům OEM při stahování výrobků z trhu v případě závady;

o    zajistit opravy, údržbu a výměnu pneumatik vozidel;

o    pro účely řízení nehod a pojištění;

o    pro silniční asistenci;

·         poskytnout vám palivovou kartu (k úhradě pohonných hmot), karty mobility (k poskytnutí řešení pro více druhů mobility);

·         zvýšit své povědomí o dopadu své jízdy na životní prostředí nebo pokud chcete zvýšit svou bezpečnost na silnici;

·         spravovat pokuty za dopravní přestupky a přestupky související s používáním Vozidla v rámci služby "Správa pokut" v zákonném rozsahu;

·         spravovat účty našich zákazníků, spravovat smluvní vztahy s našimi zákazníky, jejichž jste zaměstnancem, nebo vás informovat o vývoji našich služeb;

·         poskytovat našim zákazníkům služby správy vozového parku v souvislosti se zvyklostmi vozidel (ujeté kilometry, spotřeba paliva nebo alternativní energie atd.);

·         poskytnout vám přístup k našim digitálním platformám. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když používáte naše digitální platformy pro několik účelů (například pro správu vašich osobních údajů nebo údajů souvisejících s vozidly nebo pro získání přístupu k informacím o cestování);

·         řídit řešení sporů, pomáhat vám a odpovídat na vaše žádosti a stížnosti;

·         umožnit přístup do prostor a k majetku společnosti Arval. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás navštívíte v našich prostorách, abychom zachovali odpovídající kontrolu přístupu a bezpečnosti;

·         komunikovat s vámi. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás chcete kontaktovat, když nás požádáte o nějaké informace o naší společnosti nebo našich službách nebo když je třeba aktualizovat smlouvu;

·         poskytovat zprávy našim zákazníkům;

·         spravovat silniční daň;

·         poskytovat poradenské služby našim zákazníkům;

·        zpracovávat vyúčtování a fakturaci.

 

3.3.2.       Vaše osobní údaje používáme k zasílání obchodních nabídek elektronickými prostředky, poštou a telefonicky.

 Jako součást skupiny BNP Paribas vám chceme nabídnout přístup k celé řadě produktů a služeb, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Jakmile se stanete zákazníkem a pokud nebudete mít námitky, můžeme vám tyto nabídky našich produktů a služeb a produktů a služeb skupiny zasílat elektronicky, pokud jsou podobné těm, které jste si již objednali.

Zajistíme, aby se tyto obchodní nabídky týkaly produktů nebo služeb, které odpovídají vašim potřebám a doplňují ty, které již máte, aby byly naše zájmy vyvážené.

Pokud nebudete souhlasit, můžeme vám také telefonicky a poštou zasílat nabídky týkající se našich produktů a služeb, jakož i produktů a služeb skupiny a našich důvěryhodných partnerů.

 

3.3.3.       Provádíme analýzu Vašich osobních údajů pro účely standardního profilování a přizpůsobení našich produktů a nabídek

Abychom zvýšili vaši spokojenost, musíme zjistit, do které skupiny zákazníků patříte. Za tímto účelem sestavujeme standardní profil z relevantních údajů, které vybíráme z následujících informací:

- to, co jste nám přímo sdělili během naší interakce s vámi nebo když jste si předplatili produkt nebo službu;

- vyplývající z vašeho používání našich produktů nebo služeb;

- z vašeho používání našich různých kanálů: webových stránek a aplikací (např. , pokud jste digitálně zdatní, pokud preferujete zákaznickou cestu k odběru produktu nebo služby s větší samostatností (selfcare));

Pokud nebudete mít námitky, provedeme toto přizpůsobení na základě standardního profilování. Pokud s tím souhlasíte, můžeme jít dále, abychom lépe vyhověli vašim potřebám, a to provedením přizpůsobení na míru, jak je popsáno níže.

 

3.4.  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, pokud jste k tomu dali souhlas.

 V případě některých zpracování osobních údajů vám poskytneme konkrétní informace a požádáme vás o souhlas. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Žádáme vás zejména o souhlas s:

·         přizpůsobení našich nabídek a produktů nebo služeb na míru na základě sofistikovanějšího profilování, které předvídá vaše potřeby a chování;

·         jakékoli elektronické nabídky produktů a služeb, které nejsou podobné těm, které jste si předplatili, nebo produktů a služeb našich důvěryhodných partnerů;

·         použití vašich navigačních údajů (cookies) pro komerční účely nebo pro rozšíření znalostí o vašem profilu.

V případě potřeby můžete být požádáni o další souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

4.             JAKÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, tedy veškeré informace, které vás identifikují nebo umožňují identifikovat.

V závislosti na typu produktu nebo služby, které vám poskytujeme, a na interakci s vámi shromažďujeme různé typy osobních údajů:

Pokud jste soukromý zákazník nebo zájemce o leasing, shromažďujeme:

 

-          Identifikační údaje: např. celé jméno, pohlaví, místo a datum narození, státní příslušnost, číslo průkazu totožnosti, číslo pasu, číslo řidičského průkazu, registrační značka vozidla, fotografie, podpis);

-          Kontaktní informace: Kontaktní údaje: (soukromé nebo profesní) poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;

-          Informace týkající se vaší finanční a rodinné situace: např. . , rodinný stav, manželský režim, počet a věk dětí, studium nebo zaměstnání dětí, složení domácnosti, nemovitost, kterou vlastníte: byt nebo dům;

-          Životní styl: koníčky a zájmy, cestování;

-          Ekonomické, finanční a daňové informace: např. daňové identifikační číslo, daňový status, země bydliště, plat a jiné příjmy, hodnota vašeho majetku;

-          Informace o vzdělání a zaměstnání: např. stupeň vzdělání, zaměstnání, jméno zaměstnavatele a odměna;

-          Bankovní a finanční informace týkající se produktů a služeb, které máte: např. údaje o bankovním účtu, vlastněné a využívané produkty a služby (úvěr, pojištění, spoření a investice, leasing, ochrana domova), číslo kreditní karty, peněžní převody, majetek, profil deklarovaného investora, úvěrová historie, platební incidenty;

-          Údaje o transakcích: transakce zahrnující údaje o příjemci, jako jsou celá jména, adresy a kontaktní údaje, jakož i údaje o bankovních transakcích, částka, datum, čas a typ transakce (kreditní karta, převod, šek, inkaso);

-          Údaje týkající se vašich zvyklostí a preferencí v souvislosti s používáním našich produktů a služeb;

-          Údaje shromážděné z našich interakcí s vámi: např. vaše připomínky, návrhy, potřeby shromážděné během našich osobních výměn s vámi v našich agenturách (zprávy) a online během telefonické komunikace (konverzace), diskuse prostřednictvím e-mailu, chatu, chatbotu, výměn na našich stránkách sociálních médií a vašich posledních stížností. Vaše údaje o připojení a sledování, jako jsou soubory cookie a sledovací zařízení pro nereklamní nebo analytické účely na našich webových stránkách, online službách, aplikacích, stránkách sociálních médií;

-          Údaje shromážděné z kamerového systému (včetně kamerového systému) a geolokace: např. zobrazení míst výběrů nebo plateb z bezpečnostních důvodů nebo určení polohy nejbližší pobočky nebo dodavatelů služeb;

-          Údaje o vašich zařízeních (mobilní telefon, počítač, tablet atd.): IP adresa, technické specifikace a jedinečné identifikační údaje;

-          Personalizované přihlašovací údaje nebo bezpečnostní prvky používané k připojení k webovým stránkám a aplikacím společnosti Arval. 

Pokud jste zaměstnancem našeho firemního zákazníka/zájemce, shromažďujeme:

-          Identifikační údaje: např. celé jméno, pohlaví, místo a datum narození, státní příslušnost, číslo průkazu totožnosti, číslo pasu, číslo řidičského průkazu, registrační značka vozidla, fotografie, podpis);

-          Kontaktní informace: Kontaktní údaje: (soukromé nebo profesní) poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;

-          Životní styl: koníčky a zájmy, cestování, prostředí, ve kterém žijete (kočovné, sedavé);

-          Údaje týkající se vašich zvyklostí a preferencí v souvislosti s používáním našich produktů a služeb;

-          Údaje shromážděné z našich interakcí s vámi: např. vaše připomínky, návrhy, potřeby shromážděné během našich osobních výměn s vámi v našich agenturách (zprávy) a online během telefonické komunikace (konverzace), diskuse prostřednictvím e-mailu, chatu, chatbotu, výměn na našich stránkách sociálních médií a vašich posledních stížností. Vaše údaje o připojení a sledování, jako jsou soubory cookie a sledovací zařízení pro nereklamní nebo analytické účely na našich webových stránkách, online službách, aplikacích, stránkách sociálních médií;

-          Údaje shromážděné z kamerového systému (včetně kamerového systému) a geolokace: např. zobrazení míst výběrů nebo plateb z bezpečnostních důvodů nebo určení polohy nejbližší pobočky nebo poskytovatelů služeb;

-          Údaje o vašich zařízeních (mobilní telefon, počítač, tablet atd.): IP adresa, technické specifikace a jedinečné identifikační údaje;

-          Personalizované přihlašovací údaje nebo bezpečnostní prvky používané k připojení k webovým stránkám a aplikacím společnosti Arval.

 

Ať už jste soukromý nájemce nebo zaměstnanec našeho firemního zákazníka, můžeme shromažďovat citlivé údaje, jako jsou zdravotní údaje, biometrické údaje nebo údaje týkající se trestných činů, a to za přísných podmínek stanovených v předpisech o ochraně osobních údajů.

 

5.             OD KOHO SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás; můžeme však shromažďovat osobní údaje i z jiných zdrojů.

Někdy shromažďujeme údaje z veřejných zdrojů:

·  publikace/databáze zpřístupněné úředními orgány nebo třetími stranami (např. Úřední věstník Francouzské republiky, obchodní a podnikový rejstřík, databáze spravované orgány dohledu ve finančním sektoru);

·  webové stránky nebo stránky sociálních médií právnických osob nebo obchodních klientů obsahující informace, které jste zveřejnili (např. vaše vlastní webové stránky nebo stránky sociálních médií);

·  veřejné informace, například zveřejněné v tisku.

 

Osobní údaje shromažďujeme také od třetích stran:

·       od jiných subjektů skupiny BNP Paribas;

·       od našich zákazníků (firem nebo jednotlivců);

·       od našich obchodních partnerů (včetně výrobců automobilů, prodejců automobilů, výrobců OEM);

·       od poskytovatelů služeb iniciování plateb a agregátorů účtů (poskytovatelů služeb informování o účtech);

·       od třetích stran, jako jsou agentury pro úvěrové reference a agentury pro prevenci podvodů;

·       od zprostředkovatelů údajů, kteří odpovídají za to, že příslušné informace shromažďují zákonným způsobem.

 

6.     KOMU A PROČ SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

a.    Se subjekty skupiny BNP Paribas

Jako člen skupiny BNP Paribas úzce spolupracujeme s ostatními společnostmi skupiny po celém světě.

Vaše osobní údaje proto mohou být v případě potřeby sdíleny mezi subjekty skupiny BNP Paribas za účelem:

·       dodržovat naše různé právní a regulační povinnosti popsané výše;

·       splnit naše oprávněné zájmy, kterými jsou:

o     řízení, prevence a odhalování podvodů

o    provádět statistické studie a vyvíjet prediktivní a popisné modely pro obchodní účely, bezpečnost, dodržování předpisů, řízení rizik a boj proti podvodům;

o    zvýšit spolehlivost některých údajů o vás, které mají k dispozici jiné subjekty skupiny.

o    nabídnout vám přístup ke všem produktům a službám skupiny, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a přáním;

o    přizpůsobit obsah a ceny produktů a služeb;

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny mezi společnostmi skupiny Arval Group za účelem provádění statistických studií a vývoje prediktivních a popisných modelů pro obchodní účely, bezpečnost, dodržování předpisů, řízení rizik a boj proti podvodům.

V této souvislosti můžeme my a tyto další společnosti skupiny Arval Group jednat jako společní správci pomocí společného nástroje, jehož prostřednictvím dochází ke sdílenému přístupu k osobním údajům zákazníků a řidičů a k jejich vzájemnému využívání.

Žádosti subjektů údajů týkající se práv subjektu údajů lze podávat kterémukoli ze společných správců. Společní správci se o těchto žádostech vzájemně informují a podporují se při jejich vyřizování.

Zpracování je založeno na oprávněném zájmu společných správců zlepšovat své produkty a služby prováděním takových statistických studií.

 

b.   S příjemci mimo skupinu BNP Paribas a zpracovateli

Za účelem splnění některých účelů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme v případě potřeby sdílet vaše osobní údaje s:

·       zpracovatelé, kteří pro nás vykonávají služby (např. IT služby, logistika, tiskové služby, telekomunikace, vymáhání pohledávek, poradenství a distribuce a marketing).

·       bankovním a obchodním partnerům, nezávislým zástupcům, zprostředkovatelům nebo makléřům, finančním institucím, protistranám, registrům obchodů, se kterými máme vztah, pokud je takové předání nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby a produkty nebo plnit naše smluvní závazky či transakce (např. bankám, korespondenčním bankám, depozitářům, správcům, emitentům cenných papírů, platebním agentům, burzovním platformám, pojišťovnám, provozovatelům platebních systémů, vydavatelům nebo zprostředkovatelům platebních karet, vzájemným záručním společnostem nebo institucím poskytujícím finanční záruky);

·         místní nebo zahraniční finanční, daňové, správní, trestní nebo soudní orgány, rozhodci nebo mediátoři, orgány veřejné moci nebo instituce (např. Česká národní banka a Česká obchodní inspekce), kterým jsme my nebo kterýkoli člen skupiny BNP Paribas povinni poskytnout informace podle:

o    jejich žádost;

o    naši obhajobu, žalobu nebo řízení;

o    dodržování nařízení nebo doporučení vydaného příslušným orgánem, které se vztahuje na nás nebo na kteréhokoli člena skupiny BNP Paribas;

·       poskytovatelé platebních služeb třetích stran (informace o vašich bankovních účtech) pro účely poskytování služby iniciace platby nebo informace o účtu, pokud jste souhlasili s předáním vašich osobních údajů této třetí straně;

·       některým regulovaným profesím, jako jsou advokáti, notáři nebo auditoři, pokud je to za určitých okolností nutné (soudní spory, audit atd.), a také našim pojistitelům nebo skutečnému či navrhovanému kupci společností nebo podniků skupiny BNP Paribas.

 

7.             MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V případě mezinárodního přenosu z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do země mimo EHP může dojít k přenosu vašich osobních údajů. Pokud Evropská komise uznala zemi mimo EHP jako zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, mohou být vaše osobní údaje předány na tomto základě.

V případě předávání údajů do zemí mimo EHP, kde Evropská komise neuznala úroveň ochrany za přiměřenou, se budeme buď spoléhat na výjimku platnou pro danou situaci (např. pokud je předání údajů nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi, jako např. při mezinárodní platbě), nebo zavedeme jednu z následujících ochranných opatření, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů:

·         Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí;

·         Závazná podniková pravidla.

 Chcete-li získat kopii těchto ochranných opatření nebo podrobnosti o tom, kde jsou k dispozici, můžete zaslat žádost na adresu privacy@arval.cz.

 

8.             JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je nutná k dodržení platných zákonů a předpisů, nebo po jinou dobu s ohledem na naše provozní požadavky, jako je řádné vedení účtu, usnadnění řízení vztahů se zákazníky a reakce na právní nároky nebo požadavky regulačních orgánů.

Například :

·         Řízení a vykazování rizik, sledování operací a transakcí s cílem identifikovat odchylky, předcházet podvodům a odhalovat je a plnit daňové kontrolní a oznamovací povinnosti - 10 let po ukončení interních kontrol.

·         KYC (Know Your Customer) - Provádění analýzy a kontroly KYC u klientů (firem i fyzických uživatelů) před podpisem smlouvy a jejich klasifikace v závislosti na riziku - 5 let po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem, po ukončení kontroly KYC.

·         Zpracování úvěrových rizik pro vytvoření a sledování souboru úvěrových rizik pro každého zákazníka, řízení analýzy úvěrových rizik a rozhodování o tom, co dělat při vymáhání úvěrů.

o    7 let po ukončení smluvního vztahu s firemním zákazníkem

o    7 let po ukončení smluvního vztahu s MSP

o    6 let po ukončení smluvního vztahu s B2C

·         Faktura / vyúčtování - záznam transakcí pro účely účetnictví a splnění zákonných povinností týkajících se finančního zabezpečení - 10 let od data vystavení faktury.

·         Pojistné události - Pro účely likvidace nehod vozidel a pojištění - 3 roky po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem.

·         Pokuty - Správa pokut a přestupků za dopravní a parkovací přestupky související s používáním Vozidla v rámci služby "Správa pokut" v zákonném rozsahu - 3 roky od data události.

·         Zlepšení efektivity našich procesů a služeb v případě stížnosti - 3 roky po ukončení smluvního vztahu s naším zákazníkem.

·         Shromážděte všechny potenciální zákazníky B2C/B2B2C a nabídněte je - 3 roky po datu posledního kontaktu

·         Poskytovat zákazníkům produkty a služby, které si předplatili v souvislosti s přípravou, dodáním nebo používáním vozidel - 2 roky po datu události.

·         Výzkum a vývoj za účelem provádění statistických studií a vývoje prediktivních modelů - Doba trvání projektu výzkumu a vývoje 

 

9.             JAK SE DOZVÍTE O ZMĚNÁCH TOHOTO OZNÁMENÍ?

Ve světě, kde se technologie neustále vyvíjejí, toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně revidujeme a podle potřeby aktualizujeme.

Vyzýváme vás, abyste si prohlédli nejnovější verzi tohoto dokumentu online, a o všech významných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo našich standardních komunikačních kanálů.

 

10.           JAK JE CHRÁNĚNO MÉ SOUKROMÍ, KDYŽ MÁM MOTOROVÉ VOZIDLO PŘIPOJENÉ KE SPOLEČNOSTI ARVAL?

O tom, zda je vaše vozidlo připojeno k systému Arval, budete informováni prostřednictvím předávacího protokolu k vozidlu.

Pokud je vaše vozidlo připojeným motorovým vozidlem společnosti Arval, společnost Arval shromažďuje některé údaje prostřednictvím dálkového přenosu dat z telematického zařízení instalovaného v motorovém vozidle (dále jen "zařízení"). Společnost Arval může tyto údaje zpracovávat pro své oprávněné zájmy, jak je popsáno v tabulce níže. Účely zpracování a doba uchovávání údajů nepřekročí níže uvedené údaje.


* "Pseudonymizací" se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. 

Pokud se váš zaměstnavatel přihlásí do služby Arval Connect, bude vás zaměstnavatel jako správce informovat o činnostech zpracování prováděných pro jeho vlastní účely.

 

DATA

ÚČELY

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Počet ujetých kilometrů na konci každého dne

Termíny příští údržby (je-li to relevantní)

Upozornění na palubní desce vozidla (pokud je to možné)

Technická upozornění DTC (Diagnostic Trouble Code) (pokud jsou k dispozici)

Pro elektrická vozidla: stav baterie

Proaktivní návrh na úpravu individuální nájemní smlouvy (doba trvání a/nebo počet ujetých kilometrů).

Proaktivní údržba motorového vozidla (upozornění na další servis a/nebo údržbu motorového vozidla).

Zjištění změny zobrazení ujetých kilometrů na tachometru

Proaktivní řízení servisu údržby. Preventivní údržba.
Proaktivní správa smlouvy (počet ujetých kilometrů/délka trvání).

Proaktivní řízení servisu údržby. Preventivní údržba.
Proaktivní správa smluvních podmínek (počet ujetých kilometrů/délka trvání).

Doba trvání smlouvy + 1 rok

V případě krádeže vozidla:

Sběr geolokačních údajů po dokončení formálního a oficiálního požadavku

V případě nedobytných pohledávek nebo zpronevěry: Geolokační pozice inkaso po dokončení formální a oficiální reklamace

Upozornění na nehody

  • Časové razítko a poloha (nebo adresa)
  • Závažnost nehody (4 úrovně od "FAKE" po "HARD", které jsou výsledkem pokročilého zpracování dat ze senzorů v reálném čase).
  • Maximální přetížení při nárazu
  • Úhel nárazu na vozidlo
  • Počet dopadů
  • kinetika před a po havárii

 

Optimalizace správy nároků

Zvýšit míru nalezení odcizených vozidel

Zvýšit míru obnovy vozidel

Zlepšení procesu oprav,

Usnadnění a kontrola okolností reklamace

Usnadnění správy pohledávek

Snížení pojistných podvodů

Lepší identifikace odpovědnosti třetích stran

Geolokační údaje jsou shromažďovány a uchovávány až do uzavření nároku na odškodnění za krádež, poté jsou okamžitě vymazány.

Geolokační údaje jsou shromažďovány a uchovávány až do uzavření reklamace, poté jsou okamžitě vymazány.

10 let

- Údaje o cestě: Časová razítka startu a zastavení, ujeté kilometry, doba jízdy, typ silnice (město, silnice, dálnice), stav a spotřeba paliva, stav baterie u elektrických vozidel, typ prostředí (den, noc, soumrak).

- Jízdní události za jízdu (prudké brzdění, zatáčení, brutální změna jízdního pruhu, rychlost, plýtvání energií při brzdění, prudké zrychlení, volnoběh) a související vypočtené výsledky

Tyto údaje jsou pseudonymizovány* do jednoho až dvou měsíců po shromáždění a v každém případě před jakýmkoli použitím společností Arval pro účely uvedené v dalším sloupci.

Zlepšení znalostí o vozidle

- Lepší pochopení výkonnosti modelu vozidla a nákladů na údržbu 

- Lepší identifikace produktů mobility v závislosti na způsobu používání a činnosti.

Výzkum a vývoj v souvislosti s:

- Poradenství: Energetický přechod, benchmark, korelace mezi podmínkami používání motorových vozidel a složkami TCO / palivem a další energií nebo spotřebou

- Pojištění: porozumění používání, segmentovaná nabídka

- Údržba: řízení provozuschopnosti, zlepšování provozních procesů, preventivní/aktivní údržba, snižování nákladů na pneumatiky a optimalizace jejich používání, optimalizace nákladů (olej, brzdové destičky atd.), potenciální závady na bateriích, vyhodnocování počtu ujetých kilometrů po skončení smlouvy, opravy atd...

- Marketing: porozumění používání, možnosti segmentované nabídky

Provádění statistiky počtu pojistných událostí s cílem

  • zjistit korelaci mezi mírou rizika (dopravní nehody) a způsoby používání (pro účely pojištění).
  • lépe identifikovat produkty mobility na základě vzorců používání a aktivit. 

Provádění statistik spotřeby paliva za účelem

  • Zlepšit kvalitu služeb poskytovaných nájemci a
  • poskytovat rady ohledně výběru vozidel (vhodné vozidlo pro dané použití podle činnosti vozidla, spotřeby paliva, kontextu jízdy).

Až 10 let

Dodatek 1

Zpracování osobních údajů za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu

 

Jsme součástí bankovní skupiny, která musí přijmout a udržovat robustní program proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) pro všechny své subjekty řízené na centrální úrovni, protikorupční program a také mechanismus pro zajištění dodržování mezinárodních sankcí (tj, veškeré ekonomické nebo obchodní sankce, včetně souvisejících zákonů, nařízení, omezujících opatření, embarg a opatření ke zmrazení majetku, které jsou přijímány, spravovány, ukládány nebo vymáhány Francouzskou republikou, Evropskou unií, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA a jakýmkoli příslušným orgánem na územích, kde je skupina BNP Paribas usazena).

V této souvislosti vystupujeme jako společní správci společně s BNP Paribas SA, mateřskou společností skupiny BNP Paribas (výraz "my" použitý v této příloze se tedy vztahuje i na BNP Paribas SA).

Abychom splnili povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a mezinárodní sankce, provádíme níže uvedené operace zpracování, abychom splnili naše zákonné povinnosti:

-          Program "Poznej svého klienta" (KYC), který je přiměřeně navržen tak, aby identifikoval, ověřoval a aktualizoval totožnost našich klientů, včetně jejich případných skutečných vlastníků a držitelů plných mocí;

-          Zvýšená hloubková kontrola u vysoce rizikových klientů, politicky exponovaných osob neboli "PEPs" (PEPs jsou osoby definované předpisy, které jsou vzhledem ke své funkci nebo postavení (politickému, jurisdikčnímu nebo správnímu) více vystaveny těmto rizikům) a pro situace zvýšeného rizika;

-          Písemné zásady, postupy a kontrolní mechanismy přiměřeně navržené tak, aby zajistily, že banka nenavazuje ani neudržuje vztahy s fiktivními bankami;

-          Politika, která vychází z interního hodnocení rizik a ekonomické situace, obecně nezpracovávat ani se jinak nezapojovat, bez ohledu na měnu, do činnosti nebo podnikání:

o    pro, jménem nebo ve prospěch jakékoli osoby, subjektu nebo organizace, na které se vztahují sankce Francouzské republiky, Evropské unie, Spojených států, Organizace spojených národů nebo v některých případech jiné místní sankce na územích, kde Skupina působí;

o    zahrnující přímo či nepřímo sankcionovaná území, včetně Krymu/Sevastopolu, Kuby, Íránu, Severní Koreje nebo Sýrie;

o    zahrnující finanční instituce nebo území, které by mohly být spojeny s teroristickými organizacemi nebo jimi ovládány a které za takové považují příslušné orgány Francie, Evropské unie, USA nebo OSN.

-          Kontrola databáze zákazníků a filtrování transakcí přiměřeně navržené tak, aby byl zajištěn soulad s platnými zákony;

-          Systémy a procesy určené k odhalování a hlášení podezřelých aktivit příslušným regulačním orgánům;

-          Program shody s předpisy přiměřeně navržený k prevenci a odhalování úplatkářství, korupce a nezákonného ovlivňování podle francouzského zákona "Sapin II", amerického zákona FCPA a britského zákona o úplatkářství.

 

V této souvislosti využíváme:

o    služby poskytované externími poskytovateli, kteří vedou aktualizované seznamy PEP, jako je Dow Jones Factiva (poskytovaná společností Dow Jones & Company, Inc.) a služba World-Check (poskytovaná společnostmi REFINITIV, REFINITIV US LLC a London Bank of Exchanges);

o    veřejně dostupné informace v tisku o skutečnostech souvisejících s praním špinavých peněz, financováním terorismu nebo korupcí;

o    znalost rizikového chování nebo situace (existence hlášení o podezřelé transakci nebo obdobného hlášení), které lze identifikovat na úrovni skupiny BNP Paribas.

Tyto kontroly provádíme při navázání vztahu s námi, ale také v průběhu celého vztahu s vámi, a to jak u vás, tak u transakcí, které provádíte. Po ukončení vztahu a v případě, že jste byli předmětem upozornění, budou tyto informace uloženy za účelem vaší identifikace a přizpůsobení našich kontrol, pokud vstoupíte do nového vztahu se subjektem skupiny BNP Paribas nebo v souvislosti s transakcí, jejíž jste stranou. 

Abychom splnili své zákonné povinnosti, vyměňujeme si informace shromážděné pro účely AML/CFT, boje proti korupci nebo mezinárodních sankcí mezi subjekty skupiny BNP Paribas. Při výměně vašich údajů se zeměmi mimo Evropský hospodářský prostor, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany, se předávání řídí standardními smluvními doložkami Evropské komise. Pokud jsou shromažďovány a vyměňovány další údaje za účelem dodržení předpisů zemí mimo EU, je toto zpracování nezbytné pro náš oprávněný zájem, kterým je umožnit skupině BNP Paribas a jejím subjektům plnit jejich zákonné povinnosti a vyhnout se místním sankcím.