LEGAL

 

PRÁVNÍ INFORMACE

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.arval.cz je společnost ARVAL CZ s. r. o. se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4, 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89886, IČ: 26726998, DIČ: CZ26726998, se základním kapitálem 130.000.000,- Kč, členem koncernu PNP Paribas, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.arval.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.arval.cz (dále jen „Pravidla“) . Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.arval.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

 

Ochrana dat a Předávání osobních údajů

Pro informace ohledně shromažďovaní dat a údajů, jako i jejich využití, prosím navštivte sekci Ochrana osobních údajů.

 

Změny v politice ochrany osobních dat
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

 

Ochrana duševního vlastnictví

Obsah dostupný na nebo skrze webovou stránku ("Obsah") zveřejněný Arvalem nebo jakoukoliv třetí stranou, je chráněn autorskými právy, patenty, ochrannými známkami, servisními známkami nebo jinou formou ochrany vlastnických práv.

 

Cookies
"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače, smartphonu, nebo jiného zařízení s přístupem k internetu Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pro více informací navštivte sekci Zpracování cookies.

 

Odkazy na jiné stránky
Na stránkách www.arval.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

 

Odpovědnost a právní příslušnost
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.
Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.