Home > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Oznámení Arval o ochraně osobních údajů

Formulář pro uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas, jejíž součástí jsou společnosti Arval (včetně společnosti ARVAL CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, PSČ: 140 00, IČ: 267 26 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 89886), velmi důležitá. Pro celou skupinu byly v tomto směru přijaty závazné zásady obsažené v Oznámení o ochraně osobních údajů, jež jsou k dispozici na internetové stránce skupiny BNP Paribas.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů Arval Vám poskytne podrobné informace o ochraně Vašich osobních údajů ze strany společnosti ARVAL CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, PSČ: 140 00, IČ: 267 26 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 89886 (dále jen “my”).

Jako správce údajů odpovídáme za shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů  při naší činnosti. Účelem tohoto Oznámení Arval o ochraně osobních údajů je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme o Vás jako o řidiči (a současně našem zákazníkovi nebo jako zaměstnanci našeho korporátního zákazníka) nebo jako o zástupci našeho korporátního zákazníka, nebo jako o zájemci o koupi nebo pronájem našich vozidel, o důvodech, proč tyto údaje využíváme a sdílíme, jak dlouho je uchováme, jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatňovat.
 

Další informace mohou být v případě potřeby poskytnuty, až požádáte o konkrétní produkt nebo službu.


 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS VYUŽÍVÁME?

Při naší činnosti shromažďujeme a využíváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu a k dosažení vysoké úrovně personalizovaných produktů a služeb.
 

Můžeme o vás shromažďovat různé druhy osobních údajů včetně:

 • identifikačních údajů (např. jméno, občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, národnost, místo a datum narození, pohlaví, fotografie, IP adresa);
 • kontaktních údajů (např. poštovní adresa a emailová adresa, telefonní číslo);
 • rodinné situace (např. rodinný stav, počet dětí);
 • daňového statusu (např. DIČ,  daňový status);
 • údajů o zaměstnání (např. zaměstnání, název zaměstnavatele, místo);
 • bankovních, finančních a transakčních údajů (např. číslo kreditní karty, bankovní spojení, platební údaje);
 • údajů o smlouvě o nájmu vozidla (např. IČ zákazníka, číslo smlouvy, identifikační číslo vozidla);
 • údajů o otázkách pojištění (např. historie pojistných událostí včetně vyplacených pojistných plněních a znaleckých zprávách, informace o obětech);
 • údajů o Vaší osobě, Vašich zvycích a preferencích:
  • údajů, které se týkají Vašeho užívání našich produktů a služeb, a transakčních údajů;
  • údajů o Vaší komunikaci s námi: naše pobočky (kontaktní zprávy), naše internetové stránky, naše aplikace, naše stránky na sociálních sítích, jednání, návštěvy, chaty, emaily, pohovory, telefonická komunikace; a
 • kamerového systému (včetně uzavřeného televizního okruhu) a geolokačních dat (např. ukazování polohy ke zjištění polohy dodavatelů služeb pro Vás nebo k možnosti poskytování konkrétních služeb, jako např. sdílení vozů).
   

V závislosti na produktu/službě můžeme shromažďovat (biometrické údaje: např. otisky prstů, hlasový vzorek nebo snímek obličeje, který může být použit ke zjištění totožnosti a pro bezpečnostní účely) poté, co získáme Váš výslovný předchozí souhlas.

Kromě toho můžeme zpracovávat údaje o trestné činnosti a přestupcích ve vztahu k pokutám za dopravní přestupky v rozsahu vyplývajícím z platných právních předpisů.

Nikdy nežádáme o osobní údaje týkající se Vašeho rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání nebo filozofického přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů ani údaje o Vaší sexuální orientaci, pokud se tak nevyžaduje z důvodů plnění právní povinnosti.
 

Údaje, které o Vás využíváme, mohou být poskytnuty přímo Vámi nebo mohou být k ověření nebo rozšíření našich databází získány z následujících zdrojů:

 • publikace/databáze zpřístupněné veřejnými orgány (např. obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, insolvenční rejstřík aj.);
 • naši korporátní zákazníci a/nebo jejich pobočky a přidružené společnosti (např. Váš zaměstnavatel) nebo poskytovatelé služeb;
 • třetí osoby, jako jsou např. agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a agentury pro předcházení podvodům nebo poskytovatelé informací v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů;
 • internetové stránky/stránky na sociálních sítích obsahující informace Vámi zveřejněné (např. naše internetové stránky nebo sociální sítě); a
 • databáze veřejně přístupné třetím osobám.


 

2. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VČETNĚ NEPŘÍMÉHO SHROMAŽĎOVÁNÍ

Za určitých okolností můžeme shromažďovat a využívat osobní údaje fyzických osob, s nimiž máme, mohli bychom mít nebo jsme mívali přímý vztah, jako např.:

 • potenciální zákazníci
   

Z určitých důvodů můžeme rovněž shromažďovat informace o Vás, i když s námi nemáte žádný přímý vztah.

K tomu může dojít, např. když nám Váš zaměstnavatel předá informace o Vás nebo nám Vaše kontaktní údaje poskytne jeden z našich zákazníků, pokud jste např.:

 • rodinní příslušníci;
 • společnými vypůjčovateli / ručiteli;
 • právními zástupci (na základě plné moci);
 • příjemci platebních transakcí prováděných našimi zákazníky;
 • osobou oprávněnou z pojistných smluv a svěřenství;
 • pronajímatelé;
 • konečnými oprávněnými vlastníky;
 • dlužníky zákazníka (např. v případě úpadku);
 • akcionáři společnosti;
 • zástupci právnické osoby (která může být zákazníkem nebo prodávajícím);
 • pracovníky poskytovatele služeb a obchodních partnerů.


 

3. PROČ A NA JAKÉM ZÁKLADĚ VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

a. K plnění našich závazků  při plnění právních povinností

Vaše osobní údaje využíváme  pro plnění právních povinností včetně:

 • bankovních a finančních předpisů, v souladu s nimiž:
  • přijímáme bezpečnostní opatření k zamezení zneužívání a podvodů;
  • zjišťujeme transakce, které vybočují z běžných postupů;
  • určujeme stupeň Vaší úvěruschopnosti a Vaší schopnosti provést úhradu dluhu; a
  • kontrolujeme rizika, které mohou instituci vzniknout, a informujeme o nich;
  • v případě potřeby nahráváme a evidujeme telefonické hovory, chaty, emaily atd.
  • odpovědí na oficiální dožádání od řádně oprávněných orgánů veřejné správy (např. identifikace řidiče a sdělení údajů příslušným orgánům veřejné správy).
  • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu;
  • dodržování platných právních předpisů o sankcích a embarzích;
  • boje proti daňovým podvodům a plnění povinností v oblasti daňové kontroly a oznamovacích povinností;

 

b. Pro splnění smlouvy nebo určení kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy s Vámi

Platné pro Vás jako řidiče, který je rovněž jako fyzická osoba naším zákazníkem
 

Vaše osobní údaje využíváme k uzavření a splnění našich smluv včetně:

 • vyhodnocení, zda Vám můžeme nabídnout produkt nebo službu a za jakých podmínek;
 • poskytnutí informací Vám ohledně našich produktů a služeb;
 • plánování a správy (i) doručení, vrácení, údržby a oprav vozidel (včetně svolávání vozů výrobci), (ii) služby s přidanou hodnotou (např. palivové karty a předplacené karty na mýtné) a (iii) koupě vozidla (ojetého);
 • správy rozhodování sporů (např. inkaso dluhu) a součinnosti a reakci na Vaše žádosti a stížnosti (včetně pojistných událostí);
 • zajištění a usnadnění Vaší mobility tím, že Vám bude umožněn jednoduchý přístup k některým službám přímo na Vašem chytrém telefonu s našimi mobilními aplikacemi; a
 • zajišťování vyúčtování, fakturace a náhrad.

 

c. Pro zpracování v souladu s našimi oprávněnými zájmy

Vaše osobní údaje využíváme k zavedení a rozvoji našich produktů nebo služeb, řízení smluvního vztahu s našimi korporátními zákazníky, u nichž jste v pracovním poměru, ke zdokonalení řízení rizik a obhajobě našich zákonných práv včetně:

 • doložení transakcí;
 • prevence podvodů;
 • prezentace preventivních kampaní, např. vytváření poplachů v souvislosti s dopravními a silničními riziky;
 • reakce na oficiální žádosti orgánů veřejné moci třetích zemí (umístěných mimo EHP);
 • řízení IT včetně řízení infrastruktury (např. sdílené platformy) a kontinuity podnikání a bezpečnosti IT;
 • vytvoření jednotlivých statistických modelů, založených na analýze transakcí, např. na pomoc určení Vašeho profilu řidiče;
 • vytvoření agregovaných statistických údajů, testů a modelů pro výzkum a vývoj a ke zdokonalení řízení rizik naší skupiny společností nebo zdokonalení stávajících nebo vytvoření nových produktů a služeb;
 • školení našeho personálu pomocí nahrávaní telefonních hovorů do našich call center
 • poskytnutí informací Vám o našich obchodních nabídkách a jiných našich obchodních sděleních
 • personalizace naší nabídky a nabídky ostatních subjektů BNP Paribas pro Vás prostřednictvím:
  • zlepšení kvality našich produktů nebo služeb (včetně formou průzkumu spokojenosti zákazníků);
  • reklamních produktů nebo služeb, které odpovídají Vaší situaci a profilu.
    

Toho lze dosáhnout:

 • segmentací našich potenciálních kandidátů a zákazníků;
 • rozborem Vašich návyků a preferencí různými cestami (návštěvy do našich poboček, emailové zprávy nebo komunikace, návštěvy našich internetových stránek atd.);
 • spárováním produktů nebo služeb, které již máte nebo užíváte, s jinými údaji, které o Vás máme.

 

Platné pro zaměstnance našich korporátních zákazníků

 • vyhodnocením, zda můžeme nabízet určitý produkt nebo službu a za jakých podmínek;
 • poskytování informací o našich produktech a službách;
 • plánování a správa (i) doručení, vrácení, údržby a oprav vozidel (včetně svolávání vozů výrobci), (ii) služby s přidanou hodnotou (např. palivové karty a předplacené karty na mýtné) a (iii) koupě vozidla (ojetého);
 • správy rozhodování sporů (např. inkaso dluhu) a součinnosti a reakci na Vaše žádosti a stížnosti (včetně pojistných událostí);
 • předání digitální platformy, která Vám umožní (i) snadný přístup k některým službám přímo na Vašich chytrých telefonech (ii) využívání vozového parku ke sdílení vozů za účelem zvýšení využitelnosti vozidel;
 • předávání zpráv o stavu vozového parku a trendech osobě odpovědné za řízení vozového parku (např. zpráv o údržbě, spotřebě paliva, využívání předplacených karet na mýtné); a
 • obstarávání vyúčtování, fakturace a náhrad.
   

Vaše údaje mohou být agregovány do anonymizovaných statistických údajů, které mohou být nabízeny zákazníkům z oboru, aby jim pomohly při rozvoji jejich podnikání. V tomto případě nebudou Vaše osobní údaje nikdy zpřístupněny a osoby, které obdrží tyto anonymizované statistické údaje, nebudou moci zjistit Vaši totožnost.

 

d. K respektování Vašeho rozhodnutí, pokud požádáme o Váš souhlas s konkrétním zpracováním

V některých případech musíme o Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů žádat, např.:

 • v případech, kdy výše uvedené účely povedou k automatizovaném rozhodování, které mají právní důsledky, nebo které se Vás budou významným způsobem dotýkat. Zde Vás budeme informovat samostatně o příslušných skutkových souvislostech a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování;
 • budeme-li potřebovat provést další zpracování pro účely jiné, než jsou uvedeny výše v části 3, budeme Vás informovat a v nezbytných případech si zajistíme Váš souhlas.


 

4. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

Ke splnění výše uvedených účelů Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze:

 • subjektům skupiny BNP Paribas (např. můžete mít prospěch z našeho úplného sortimentu produktů a služeb skupiny);
 • poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby v našem zastoupení;
 • samostatným zástupcům, prostředníkům nebo makléřům, bankovním a obchodním partnerům, s nimiž máme pravidelné styky; finančním nebo soudním orgánům, státním orgánům nebo orgánům veřejné moci na žádost a v rozsahu povoleném platným právním předpisem;
 • smluvně najatým zpracovatelům k určitým odborným činnostem, jako např. advokáti, notáři nebo auditoři.


 

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

V případě mezinárodního předávání údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru (EHP), kde Evropská komise uznala zemi mimo EHP za zemi, kde existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, mohou být Vaše osobní údaje převáděny na tomto základě.
 

U předávání do zemí mimo EHP, jejichž úroveň ochrany nebyla uznána Evropskou komisí jako dostačující, se budeme spoléhat na legislativní omezení vztahující se ke konkrétní situaci (např. pokud bude třeba předání provést ke splnění naší smlouvy s Vámi, jako např. při provádění mezinárodní platby) nebo při realizaci jedné z níže uvedených pojistek k zajištění ochrany Vašich osobních údajů:

 • standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí ; nebo
 • závazná podniková pravidla v nezbytných případech.
   

K zajištění kopie těchto pojistek nebo údajů o tom, kde jsou k dispozici, můžete zaslat písemnou žádost, jak je uvedeno v části 9.


 

6. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou, a to za účelem dodržování právních předpisů nebo po jinou dobu s ohledem na naše provozní požadavky, jako např. řádné vedení účetnictví, usnadnění řízení vztahů se zákazníky a reakce na uplatněné právní nároky nebo zákonné požadavky. Např. většina informací o zákaznících je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení smluvního vztahu po dobu, která je třeba k zajištění výkonu nebo obraně právních nároků.
 

Soubory cookies a další údaje o spojení a sledování uložené ve Vašem zařízení se uchovávají po dobu max. 13 měsíců ode dne jejich shromáždění.


 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

V souladu s platnými předpisy máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a kopii těchto osobních údajů.
 • Právo na opravu: v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat, aby byly Vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem upraveny.
 • Právo na výmaz: můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů v rozsahu povoleném platným právním předpisem.
 • Právo na omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: můžete proti zpracování Vašich osobních údajů vznést námitku a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Máte neomezené právo vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
 • Právo odvolat souhlas: v případech, kdy jste ke zpracování Vašich osobních údajů udělili svůj souhlas, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případech, kdy je to dle platných právních předpisů vhodné, máte právo, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, Vám byly vráceny nebo, je-li to technicky proveditelné, byly předány třetí osobě.
   

Pokud hodláte výše uvedená práva uplatnit, zašlete dopis nebo e-mail na níže uvedenou adresu: privacy@arval.cz.
 

V souladu s platným nařízením máte kromě Vašich výše uvedených práv rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.


 

8. JAK MÍT STÁLE AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve světě neustále probíhajících technologických změn může být potřebné toto Informační oznámení pravidelně aktualizovat.
 

Vyzýváme vás, abyste si ověřili poslední znění tohoto oznámení online, a my Vás budeme o veškerých podstatných změnách na našich internetových stránkách nebo jiným obvyklým způsobem komunikace informovat.


 

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li nějaké otázky ohledně našeho využívání Vašich osobních údajů podle tohoto Informačního oznámení, zašlete, prosím dopis na níže uvedenou adresu: Arval CZ, s.r.o., oddělení Compliance, Main Point Pankrác, Milevská 5/2095, 140 00  Praha 4 – Krč, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na privacy@arval.cz a my Váš dotaz prošetříme.
 

Chcete-li se dozvědět více o cookies a o bezpečnosti, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na privacy@arval.cz.

 

Označení pověřence:

jméno:             Zuzana
příjmení:          Dubská
 

Kontaktní údaje na pověřence:

e-mail:              privacy@arval.cz
telefon:            +420 261 109 011