Soutěž s ARVAL o let balónem

SOUTĚŽ ZABAL SE S ARVALEM O LET BALÓNEM PRO DVA!

ARVAL pro všechny své příznivce připravil skvělou soutěž o let balónem pro dvě osoby. Podívejte se, jak se můžete zapojit i vy!

V pondělí 28. srpna startuje soutěž ZABAL SE S ARVALEM. A zapojit se může opravdu každý! Stačí, když nám vyfotíte, jakým způsobem si ve svém vozidle balíte věci. Jestli to bude týdenní nákup, věci na dovolenou nebo pracovní nářadí, necháme na vás. Pamatujte však na to, že vyhrává to nejoriginálnější zpracování, ale budeme přihlížet i k oblíbenosti dle počtu To se mi líbí ostatních fanoušků stránky Arval. Takže pokud ještě stránku nelajkujete, rozhodně tak učiňte. 

Fotky můžete přidávat až do 11. září pod tento soutěžní příspěvek, který najdete na našem Facebooku.

 

Pravidla soutěže najdete níže pod obrázkem

Soutěž ARVAL o let balónem

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Zabal se s Arvalem" (dále jen soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelem.

Organizátorem soutěže je:

 

Birel Advertising, s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 174/1597130 00  Praha 3

IČO: 25959883

DIČ: CZ 25959883

Společnost registrována v OR vedeném městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 117049

(dále jen "Organizátor")

 

Zadavatelem soutěže je:

 

ARVAL CZ s.r.o.      

se sídlem: Na Pankráci 127/1683, 140 00 Praha 4

zastoupená: Gregorem Bilikem, generálním ředitelem

IČO: 26726998

DIČ: CZ26726998

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 89886

 

(dále jen "Zadavatel")

 

1.Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 28. 8. od 13.00 do 11. 9. 2017 do 13.00 (dále jen "doba konání soutěže") v České republice. Tato pravidla upravují podmínky soutěže v České republice.

 

2. Účast v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky mladší 18 let, avšak starší 13 let, ale s předchozím výslovným souhlasem zákonného zástupce, která se v době trvání soutěže zapojí do soutěže na Facebooku zasláním fotografie, která zachycuje věci zabalené v autě, a to do komentářů pod zadáním soutěže a tímto učiní souhlas s těmito podmínkami soutěže a zpracováním osobních údajů (dále jen „účastník soutěže“, „účastník“, „soutěžící“). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo ti, kteří zaslali fotografii nevhodnou, nebudou do soutěže zařazeny a jejich fotografie bude smazána.

 

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Organizátora vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a Zadavatele jakož i zaměstnanci spolupracujících společností na soutěži a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána v případě, že to Organizátor či Zadavatel zjistí. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor nebo Zadavatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

3. Výhra

Výhrou je: let balónem pro dvě osoby.

Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat právní cestou. Alternativní plnění v penězích ani v jiných hmotných či nehmotných výrobcích nebo službách se nepřipouští.

4. Výherce, výhra v soutěži:

Účelem soutěže je zaslat fotografii, která zachycuje věci zabalené v autě. A to do komentáře k příspěvku (kterým je vyhlášení soutěže) na Facebook ARVAL CZ a odborná porota složená ze 3 porotců vybere tu nejlepší fotografii po ukončení soutěže. Přihlížet bude i k oblíbenosti příspěvku (počtu To se mi líbí) ostatních fanoušků stránky ARVAL CZ.

 

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či dle názoru Zadavatele nebo Organizátora mohou jinak poškodit soutěž nebo samotného Organizátora či Zadavatele. Za obsah fotografií nepřebírá Organizátor ani Zadavatel jakoukoli odpovědnost.

V soutěži se hodnotí originalita fotografií, které byly umístěny do komentářů k příspěvku s vyhlášením soutěže na facebookový profil ARVAL CZ.  Výhercem se stává soutěžící, který zašle nejoriginálněší fotografii, kterou vybere odborná. Hlasování se může zúčastnit kdokoliv, kdo má platný profil na Facebook.com a nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či dle názoru Zadavatele nebo Organizátora poškozovat soutěž. Za hlasujícím Facebook profilem musí být reálná osoba s trvalým bydlištěm v České republice a starší 18 let.

Komise (Organizátor) je povinna vyhodnocení výsledků potvrdit nejpozději do 30-ti dnů od konce soutěže. Pokud je hlasování v některém z případů nerozhodné, Zadavatel soutěže s konečnou platností rozhodne o konečném výherci.

 

5. Oznámení výherce a předání výhry výherci:

Výsledky soutěže budou Zadavatelem oznámeny na facebookovém profilu nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže.

 

Výherce bude s výsledkem soutěže obeznámen prostřednictvím facebookové zprávy a jeho jméno bude uvedeno na Facebooku ARVAL CZ jako vítězné. Organizátor soutěže oznámení výherce posílá nejpozději do 14 dnů po usnesení komise o výherci.

Organizátor soutěže s výhercem domluví způsob předání výhry. Předání proběhne osobně dle domluvy. Konečné rozhodnutí vždy závisí na Zadavateli.

Nepřevezme-li si výherce bez vážného důvodu výhru v dohodnutém termínu, který musí být nejpozději do 30 dnů od kontaktování výherce, propadá výhra bez náhrady ve prospěch Zadavatele. Stejně tak výhra propadá, respektive bude vybrán další výherce dle umístění v soutěži, nebude-li možné výherce kontaktovat a výherce nebude reagovat na zaslané zprávy do 5-ti dnů ode dne odeslání, nebo pokud bude kontaktování výherce spojeno s nečekanými obtížemi (maximální počet pokusů o kontaktování: 5).

V případě osoby mladší 18 let musí být celý výše uvedený postup nutný pro předání výhry včetně převzetí výhry realizován za přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce včetně písemného potvrzení, tak jak je uvedeno dále. Jiný způsob předání je akceptovatelný pouze za výjimečných okolností a ze závažných zdravotních důvodů. Konečné rozhodnutí vždy závisí na Zadavateli.

Předání výhry výherci mladšímu 18 let je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce výherce, který je nutno Organizátorovi předat nejpozději v době předání výhry a to ve dvou originálních kopiích.

Zadavatel ani Organizátor nenesou zodpovědnost za neschopnost Výherce převzít výhru, podle ustanovení výše. V takovém případě výherce nárok na výhru ztrácí. Každý soutěžící může výhru získat pouze jednou za celou dobu trvání soutěže.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním fotografie do soutěže  soutěžící výslovně souhlasí se zařazením všech jím uvedených údajů jakož i svojí IP adresy (dále jen „údaje“) do databáze Zadavatele, která je v postavení správce. Zároveň potvrzuje, že je majitelem/autorem zaslané fotografie a nenarušil tak ničí autorská práva. Účelem zpracování osobních údajů je realizace této soutěže, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou, respektive do jeho odvolání. Soutěžící souhlasí s tím, aby příjemcem uvedených údajů byl i subjekt v postavení zpracovatele, kterého správce v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb. pověří zpracováním osobních údajů včetně subjektu v rámci EU či v USA (v rámci projektu Safe Harbor), u kterého budou údaje případně uloženy na zabezpečeném serveru ke zpracování.

Soutěžící bere na vědomí a potvrzuje, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000.

 

Obecná ustanovení

Výherce se zavazuje respektovat podmínky realizace výhry a dodržovat podmínky soutěže.

Výherce je plně zodpovědný za své čerpání a používání výhry. Organizátor ani Zadavatel neručí za případné škody způsobené výherci v souvislosti s čerpáním a nesprávným používáním výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

Organizátor i Zadavatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích včetně sítě internet a v propagačních materiálech Organizátora a Zadavatele, bez časového a územního omezení.

Zadavatel ani Organizátor neodpovídají za jakékoli problémy v rámci sítě internet a za nedoručení fotografií. Zároveň nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži a jednotlivé fotky uveřejněny. Zadavatel ani Organizátor nejsou zodpovědní za obsah zaslaných fotografií. Zadavatel ani Organizátor dále nejsou odpovědni za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Organizátor i Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit úplná pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Stížnosti ohledně Soutěže je možné učinit písemnou formou na adrese Organizátora, a to s datem doručení Organizátorovi nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení Soutěže. Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu soutěžícího a jasně stanovit příčinu a vysvětlení stížnosti. Stížnosti musí být zaslány písemně na následující adresu:  s názvem e-mailu:  

 

Na přijaté stížnosti se Organizátor zavazuje reagovat a soutěžícího zpětně kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. Veškeré stížnosti budou posuzovány z hlediska těchto soutěžních pravidel. Rozhodnutí o stížnosti ze strany Organizátora je konečné a závazné. Vyjádření se k rozhodnutí o stížnosti bude Soutěžícímu zasláno doporučenou poštou nebo e-mailem na adresu, kterou uvedl ve Stížnosti, a to do 7 dnů ode dne posouzení a rozhodnutí o stížnosti. V případě právních sporů se budou zúčastněné strany řídit ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.