Facebook pravidla - Soutěž o mechové obrazy

Soutěž o mechový obraz - Pravidla soutěže

Soutěž o mechový obraz

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel a organizátor soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost ARVAL CZ s.r.o. , se sídlem v Praze, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, IČ: 267 26 998,  zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89886, zastoupena: Alešem Polákem, jednatel (dále jen „pořadatel“ a/nebo „organizátor“).

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“).

Trvání soutěže:

4.12. 2023 od 9:00 – 10.12. 2023 do 18:00.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě FACEBOOK, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Na Facebook profilu https://www.facebook.com/ArvalCZ/, bude uveřejněn soutěžní příspěvek s označením „SOUTĚŽ O MECHOVÝ OBRAZ“. Úkolem soutěžících je správně odpovědět na soutěžní otázku. Soutěžní zadání zní: „Vylosujeme 5 výherců, kteří odpoví správně na následující otázku: Kolik let společnost Arval CZ s.r.o. od založení letos oslavil?“

Bude vylosováno 5 soutěžících, kteří budou náhodně vylosovaní porotou složenou ze zástupců Pořadatele, a kteří správně odpoví na soutěžní otázku.

Vítězové budou kontaktováni odpovědí na jejich soutěžní příspěvek a do soukromé zprávy, a to do 24 hodin od ukončení soutěže. Vítězové jsou povinni reagovat prostřednictvím Facebook soukromé zprávy a potvrdit tak nebo odmítnout svou výhru a doplnit: Jméno, příjmení a doručovací adresu, e-mail a to nejpozději do 2 dnů od jeho kontaktování. Pokud se tak nestane, Organizátor si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové soutěžící, kteří nebudou v souladu s pokyny v těchto pravidlech, nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou jinak porušovat pravidla soutěže.

Výhra:

Výherce získá dva mechové obrazy, které mu budou zaslány na jeho určenou adresu.  

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn u příspěvku. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá na výhru nárok.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Zpracování osobních údajů:

Účastí v Soutěži souhlasí Soutěžící se zaražením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, (dále jen „Údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, pro účely realizace Soutěže, předání výhry. Zpracovatelem osobních údajů je Organizátor.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a  zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně̌ kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k Údajům a právo na opravu těchto Údajů, blokování nesprávných Údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním Údajů před ukončením naplnění účelu Soutěže má však za následek vyražení Soutěžícího ze Soutěže. V případě̌ pochybností o dodržování povinností Pořadatele se může Soutěžící obrátit na Organizátora. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů̊ se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

Účastí v soutěži, Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu: jméno a příjemní, telefonní číslo, e-mail.

Osobní údaje budou použity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže.

Pro zpracování výše uvedených údajů bude pořadatel využívat služeb organizátora jakožto zpracovatele osobních údajů.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze dne 4.12.2023

Proč Arval?

BANKOVNÍ ZÁZEMÍ

Jsme součástí jedné z největších bank na světě BNP Paribas.

ACCOUNT TEAMY

Adresné a odpovědné řešení požadavků s osobním přístupem. 

CHYTRÉ APLIKACE

Chytré aplikace nejen pro vás, ale i vaše řidiče

KONZULTATIVNÍ PŘÍSTUP

Neprodáváme, hledáme řešení. Snižujeme náklady a optimalizujeme.