Arval Life - pravidla soutěže

Arval Life - Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Oslavte s námi 20 let“

  1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Pořadatelem soutěže “Oslavte s námi 20 let” (dále také jako "soutěž"), je společnost
ARVAL CZ s.r.o
se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha, IČ: 26726998, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 89886 (dále jen „Pořadatel“).

  1. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat prostřednictvím elektronického vydání magazínu Arval Life a na internetové adrese www.arval.cz v období od 18. září do 31. října 2023, včetně (dále také jako „doba konání soutěže“). Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda odpověď byla zaslána v soutěžním období, je okamžik doručení e-mailu do e-mailové schránky marketing.cz@arval.cz.

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže v úplném znění jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu konání soutěže na webu www.arval.cz (dále také jako „soutěžní stránky“). Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.

Pokud Pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek.

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

  1. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (dále jen jako „soutěžící“) starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži.

Soutěžící, který řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v soutěžním období, bude ze soutěže vyloučen.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 českého občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, který vykazuje známky podvodného soutěžení nebo je u něj jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže.

Účast v soutěži je podmíněna zodpovězením soutěžní otázky a doručením správné odpovědi na e-mailovou adresu marketing.cz@arval.cz v době konání soutěže.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  1. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

Výhrou v soutěži je palivová karta MOL v hodnotě 2 000 Kč. Do soutěže jsou vloženy celkem 3 ks výher.

Určení výherce probíhá na základě automatického algoritmu generování pořadí z registrovaných odpovědí; algoritmus stanoví pořadatel a není povinen jej zveřejnit.

Pokud má výherce zájem výhru převzít, sdělí pořadateli své jméno a příjmení, jakož i platnou adresu, na které se běžně zdržuje.

Účastí v soutěži a kladnou odpovědí na e-mail se sdělením o výhře podle tohoto článku pravidel soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Dále soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

V případě, že výherce na oznámení o výhře nezareaguje do 5 pracovních dnů a/nebo nesdělí údaje zde uvedené či bude z jiného důvodu uvedeného v těchto podmínkách ze soutěže vyloučen či výhru nepřevezme dle následujícího odstavce, výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je následně oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to vylosováním nového výherce.

Převzetí výhry:

Soutěžící se účastní soutěže s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžité či jakékoliv jiné plnění, než jak je uvedeno v těchto pravidlech.

Výhry z této soutěže nejsou právně vymahatelné.

Není možné se výhry vzdát ve prospěch jiného uživatele. V případě odmítnutí výhry, neposkytnutí potřebné součinnosti dle tohoto článku, či odmítnutí účasti nebo odmítnutí těchto pravidel, výhra propadá ve prospěch Pořadatele či Organizátora, který je oprávněn určit nového výherce postupem dle tohoto článku.

  1. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, aby jeho e-mail, z něhož pošle odpověď do soutěže, byl užit ke sdělení výhry v soutěži; kladnou odpovědí na e-mail o sdělení o výhře v soutěži soutěžící souhlasí s těmito pravidly a pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i se zpracováním osobních údajů; to vše za podmínek uvedených v samostatném dokumentu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zpracovány budou kontaktní údaje soutěžícího a případně další údaje poskytnuté pro účely realizace a účasti v soutěži.

Soutěžící má zejména právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, avšak odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů ztrácí účastník nárok na účast v dané soutěži.

  1. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže je oprávněn nahradit shora uvedenou výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty – zejména pokud budou výhry dostupné pouze s velkými obtížemi, a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této soutěže či její provádění včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu www.arval.cz.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o vzniku nároku na výhru, za nedoručení zásilky s výhrou, za nemožnost navázat s výhercem kontakt a / nebo za nedoručení další korespondence, pokud důvody spočívají na straně Soutěžícího nebo třetích stran nebo jsou zaviněny vyšší mocí. Pořadatel zejména neodpovídá za činnost či nečinnost poskytovatelů e-mailové komunikace a doručovatele zásilek.

Pořadatel není povinen vstoupit do jednání se Soutěžícím nad rámec práv a povinností stanovených těmito Pravidly.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží.

Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat Pořadateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže písemně na adresu Pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

Pořadatel neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázán, neodpovídá za plnění třetích stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého právního řádu, s tím, že jakékoliv případné spory související s touto soutěží budou řešeny výlučně před věcně příslušnými soudy České republiky.

V Praze, dne 13.9. 2023

 

Proč Arval?

BANKOVNÍ ZÁZEMÍ

Jsme součástí jedné z největších bank na světě BNP Paribas.

ACCOUNT TEAMY

Adresné a odpovědné řešení požadavků s osobním přístupem. 

CHYTRÉ APLIKACE

Chytré aplikace nejen pro vás, ale i vaše řidiče

KONZULTATIVNÍ PŘÍSTUP

Neprodáváme, hledáme řešení. Snižujeme náklady a optimalizujeme.