IFRS16

Nové účetní standardy IFRS16

IFRS16: účetní standard ovlivňující leasingové smlouvy

Účetní standard IFRS 16 týkající se leasingových smluv, zveřejněný 13. ledna 2016, bude účinný u aktivních účtů otevřených od 1. ledna 2019, od data schválení Evropskou Unií.

 

Od 1. ledna 2019 budou leasingové smlouvy ovlivňovány novým souborem účetních standardů známých jako IFRS16.

Tyto nové standardy analyzují všechny leasingové závazky ohledně práva užívání veškerého pronajatého majetku (kromě toho, který má malou hodnotu nebo je pronajat na období kratší nebo rovné 12 měsíců) výměnou za budoucí platby (takzvané leasingové závazky). Práva užívání a leasingové závazky budou muset být účtovány v rozvaze nájemců s použitím Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS - International Financial Reporting Standards).

 

Současný standard, IAS17, bude tedy nahrazen IFRS16. Proč tato změna?

  Nový standard integruje myšlenku kontrolovaného používání pronajatého vlastnictví (na leasing) nájemcem a ukazuje v účtech práva užívání pronajatého majetku (Aktiva) a závazky plateb leasingu (Závazky). “Tvůrci standardů byli přesvědčeni o tom, že finanční analytici neměli dostatečný náhled na pronajatá aktiva, zejména pak na důležitý majetek jako jsou letadla a budovy.” Vysvětluje Fabrice Bertolle, vedoucí firemního účetnictví a konsolidace společnosti Arval.  

 

JAKÉ JSOU DŮSLEDKY PRO KLIENTY?

 Prvním důsledkem bude rozpoznání užívacích práv a leasingových závazků v rozvahách nájemců. I amortizace užívacích práv a úrok z příslušného závazku se musí objevit na výkazu zisků a ztrát nájemce. Což znamená, že místo plateb patřících do IAS17 budou náklady leasingových smluv od nynějška rozpoznány pod standardem IFRS16 skrze pevné odpisy a v čase klesající úroky.

Dalším důsledkem je to, že nový standard vylepší ukazatel zavaný EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation – Zisk před zdaněním, úroky a odpisy). Tato nová metoda účtování, amortizace a úroky, místo současných všeobecných výdajů, opravdu mechanicky vylepší tento finanční ukazatel. “Náklady budou v konečném efektu v průběhu trvání smluv přesně stejné, zatímco jejich výskyt bude v průběhu času různý z důvodu klesajícího dluhového úroku. Kromě této účetní “nepříjemnosti” je třeba chápat, že všechny benefity z dlouhodobých leasingových operací zůstávají,” zdůrazňuje Fabrice Bertolle.    

 

DOTČENY NEBUDOU VŠECHNY SPOLEČNOSTI

Obecně řečeno, tyto nové standardy se budou týkat pouze akciových společností, nebo těch, které sice nejsou akciové, ale zvolily si pro své konsolidované účty (včetně svých dceřinných společností) IFRS (International Financial Reporting Standards). Též a výjimečně si určité země zvolily použití IFRS pro svá místní účetnictví. Pro tyto země také nejsou všechny společnosti systematicky povinny aplikovat tento standard.  

Časový plán

  Časový plán je přesný, je třeba mít na paměti dvě data. Standard IFRS16 se stane povinným od 1. ledna 2019. Určití nájemci, kteří používají standardy IFRS15 (“příjmy ze smluv se zákazníky”) však budou moci být v předstihu a rozhodnout se aplikovat IFRS16 již od 1. ledna 2018.

Tento nový standard je stále předmětem schválení Evropskou Unií a vyžaduje integraci a včasnou přípravu na důsledky této nové správy leasingových sluv. To zahrnuje pro společnosti obzvláště povinnost sčítání souboru leasingových smluv a následných dopadů.