Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ ARVAL O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ ARVAL O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace 27.11.2020

Ochrana Vašich osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas, jejíž součástí jsou společnosti Arval (včetně společnosti ARVAL CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, PSČ: 140 00, IČ: 267 26 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 89886), velmi důležitá. Pro celou skupinu byly v tomto směru přijaty závazné zásady obsažené v Oznámení o ochraně osobních údajů, jež jsou k dispozici na internetové stránce skupiny BNP Paribas

https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů Arval Vám poskytne podrobné informace o ochraně Vašich osobních údajů ze strany společnosti ARVAL CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, PSČ: 140 00, IČ: 267 26 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 89886 (dále jen “my”).

Jako správce údajů odpovídáme za shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů  při naší činnosti. Účelem tohoto Oznámení Arval o ochraně osobních údajů je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme o Vás jako o řidiči (a současně našem zákazníkovi nebo jako zaměstnanci našeho korporátního zákazníka) nebo jako o zástupci našeho korporátního zákazníka, nebo jako o zájemci o koupi nebo pronájem našich vozidel, o důvodech, proč tyto údaje využíváme a sdílíme, jak dlouho je uchováme, jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatňovat.
 

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Arval mají následující pojmy následující význam:

Vozidlo (vozidla): označuje všechny typy vozidel pronajatých společností Arval (např. automobily, motocykly, jízdní kola a skútry, elektrické nebo jiné)

Motorová vozidla: vztahuje se konkrétně na automobily a motocykly, tepelné a / nebo elektrické, s výjimkou jízdních kol a skútrů.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS VYUŽÍVÁME?

Při naší činnosti shromažďujeme a využíváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu a k dosažení vysoké úrovně personalizovaných produktů a služeb, jako jsou produkty a služby mobility (firemní leasing vozidel, správa vozového parku, operativní leasing pro fyzické osoby). Můžeme Vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašich právech, ale můžete být také kontaktování v případě nouze nebo nestandardní situace, jako je například: asistenční zásah, dopravní nehoda, nepředvídatelná událost související s vozidlem, bezpečnostní problém atd.).

V závislosti na poskytovaných službách o vás můžeme přímo nepřímo shromažďovat různé druhy osobních údajů včetně:

 • identifikačních údajů (např. jméno, občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, národnost, místo a datum narození, pohlaví, fotografie, IP adresa);
 • kontaktních údajů (např. poštovní adresa a emailová adresa, telefonní číslo);
 • rodinné situace (např. rodinný stav, počet dětí, místo bydliště);
 • ekonomické, finanční a daňové informace (např. IČ, DIČ,  daňový status, výši aktiv);
 • údajů o vzdělání a zaměstnání (např. stupeň vzdělání, zaměstnání, název zaměstnavatele, sídlo zaměstnavatel);
 • bankovních a finančních údajů (např. údaje o bankovním účtu, úvěrová historie, platební morálka);
 • údajů o transakcích (údaje o příjemcích, údaje zahrnující komunikaci při mezibankovních převodech)
 • údaje týkající se leasingové smlouvy na vozidlo a souvisejícího vozidla (např. Identifikační číslo klienta, číslo smlouvy, identifikační číslo vozidla, registrační značka motorového vozidla);
 • údajů o otázkách pojištění (např. historie pojistných událostí včetně vyplacených pojistných plněních a znaleckých zprávách, informace o obětech);
 • údajů o Vaší osobě, vašich zvycích a preferencích:
  • údajů, které se týkají Vašeho užívání našich produktů a služeb a mobilních řešení,
  • údajů, které se týkají rozdělení mezi profesionálním a soukromým používáním
 • údaje z vašich interakcí s námi: (např. naše pobočky, naše internetové webové stránky, naše aplikace, naše stránky sociálních médií (údaje o připojení a sledování, jako jsou soubory cookie, připojení k online službám, IP adresa), schůzka, volání, chat, e-mail, rozhovor, telefonický rozhovor a
 • kamerový systém (včetně CCTV) a geolokační data (např. Pro zjištění polohy nejbližší pobočky nebo poskytovatele služeb pro vás nebo umožnění poskytování konkrétních služeb, jako je sdílení automobilů);
 • Informace o vašem zařízení (IP adresa, technické specifikace a jednoznačně identifikační údaje);
 • přihlašovací údaje používané pro připojení k webu a aplikacím Arval nebo BNP Paribas.

 

Následující citlivé údaje můžeme shromažďovat pouze po získání vašeho výslovného předchozího souhlasu:

 • zdravotní údaje: například pro uzavření a plnění některých pojistných smluv.

V závislosti na produktu/službě můžeme shromažďovat (biometrické údaje: např. otisky prstů, hlasový vzorek nebo snímek obličeje, který může být použit ke zjištění totožnosti a pro bezpečnostní účely) poté, co získáme Váš výslovný předchozí souhlas.

Kromě toho můžeme zpracovávat údaje o trestné činnosti a přestupcích ve vztahu k pokutám za dopravní přestupky v rozsahu vyplývajícím z platných právních předpisů.

Nikdy nežádáme o osobní údaje týkající se Vašeho rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání nebo filozofického přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických údajů ani údaje o Vaší sexuální orientaci, pokud se tak nevyžaduje z důvodů plnění právní povinnosti.
 

2. KOHO SE TOTO OZNÁMENÍ TÝKÁ A OD KOHO SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje shromažďujeme přímo od vás jako zákazníka, potenciálního zákazníka, zaměstnanců zákazníků nebo potenciálních zákazníků (když nás kontaktujete, navštívíte nás, náš web nebo naše aplikace, použijete naše produkty a služby, zúčastníte se průzkumu nebo události s námi) ale také nepřímo týkající se dalších jednotlivců. Shromažďujeme tedy také informace o jednotlivcích, kteří s námi nemají žádný přímý vztah, ale jsou ve vztahu k vám, zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi. K tomu může dojít, např. když nám Váš zaměstnavatel předá informace o Vás nebo nám Vaše kontaktní údaje poskytne jeden z našich zákazníků, pokud jste např.:

 • rodinní příslušníci;
 • společnými vypůjčovateli / ručiteli;
 • právními zástupci (na základě plné moci);
 • příjemci platebních transakcí prováděných našimi zákazníky;
 • osobou oprávněnou z pojistných smluv a svěřenství;
 • pronajímatelé;
 • konečnými oprávněnými vlastníky;
 • dlužníky zákazníka (např. v případě úpadku);
 • akcionáři společnosti;
 • zástupci právnické osoby (která může být zákazníkem nebo prodávajícím);
 • pracovníky poskytovatele služeb a obchodních partnerů.


Údaje, které o Vás využíváme, mohou být poskytnuty přímo Vámi nebo mohou být k ověření nebo rozšíření našich databází získány z následujících zdrojů:

 • ostatní entity BNP;
 • naši zákazníci;
 • naši obchodní partneři;
 • publikace/databáze zpřístupněné veřejnými orgány (např. obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, insolvenční rejstřík aj.);
 • naši korporátní zákazníci a/nebo jejich pobočky a přidružené společnosti (např. Váš zaměstnavatel) nebo poskytovatelé služeb;
 • třetí osoby, jako jsou např. agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a agentury pro předcházení podvodům nebo poskytovatelé informací v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů;
 • internetové stránky/stránky na sociálních sítích obsahující informace Vámi zveřejněné (např. naše internetové stránky nebo sociální sítě); a
 • databáze veřejně přístupné třetím osobám.

Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích stran, jako jsou ty, které jsou uvedeny výše, nezapomeňte je informovat, že zpracováváme jejich osobní údaje, a informovat  je o tomto Oznámení o ochraně údajů.

3. PROČ A NA JAKÉM ZÁKLADĚ VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

3.1. Pokud jste zaměstnanci nebo zástupci korporátních zákazníků a potenciálních zákazníků (podle okolností)

Osobní údaje můžeme zpracovávat mimo jiné pro následující účely (bez ohledu na další použití, jak je popsáno v části 3.3 níže):

►  k naplnění našeho oprávněného zájmu

 • Pro správu vozidel a související služby: můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat služby spojené s přípravou, dodávkou nebo používáním a správou vozidel, včetně:

  • pro konfiguraci a kvotaci vašeho vozidla;
  • pro dodání vašeho vozidla na místo určení dle vašeho výběru, případně s vybavením souvisejícím s elektrickým nabíjecím zařízením vozidla ve spolupráci s vybranými poskytovateli;
  • pro OEM svolávají kampaně;
  • pro opravy, údržbu a pneumatiky;
  • pro účely řízení dopravních nehod a souvisejícího pojištění;
  • pro silniční asistenci;
 • U palivových karet, mobilních karet a mýtného. Můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom vám poskytli palivovou kartu (k zaplacení vašeho paliva), karty pro zajištění mobility;
 • Pro školení řidičů. Můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom zajistili školení a zlepšili vaši bezpečnost v silničním provozu;
 • Spravovat pokuty a přestupky související s používáním Vozidla jako součást služby „Správa pokut“ v rozsahu povoleném zákonem;
 • Spravovat účet našeho klienta. Můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem správy účtů našich klientů, správy smluvních vztahů s našimi firemními klienty, jejichž jste zaměstnancem, nebo za účelem informování o vývoji našich služeb;
 • Pro hlášení klientů. Můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat služby správy vozového parku související se zvyky vozidel (ujeté kilometry, spotřeba paliva nebo alternativní energie, ...);
 • Poskytnout vám přístup k naší digitální platformě. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když používáte naše digitální platformy k několika účelům (například ke správě vašich osobních údajů nebo údajů týkajících se vozidel nebo k získání přístupu k cestovním informacím);
 • Řídit řešení stížností;
 • Poskytnout přístup do prostor naší společnosti. Můžeme zpracovávat osobní údaje, když nás navštívíte v našich prostorách, abychom udrželi odpovídající přístup a bezpečnostní kontrolu;
 • Komunikovat s vámi. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás chcete kontaktovat, když od nás požadujete nějaké informace o naší společnosti nebo našich službách nebo když je třeba aktualizovat smlouvu;
 • Zpracovat fakturaci a případné řízení vymáhání pohledávek.

3.2. Pokud jste klient nebo potenciální zákazník operativního leasingu pro fyzické osoby. Osobní údaje můžeme zpracovávat mimo jiné pro následující účely (bez ohledu na další použití, jak je popsáno v části 3.3 níže):

►  K uzavření smlouvy, nebo ke krokům směřujícím k uzavření smlouvy

             Vaše osobní údaje používáme k uzavření a plnění smluv a ke správě našich vztahů s vámi, včetně:

 • Definovat skóre úvěrového rizika a schopnost splácet;
 • Vyhodnotit (např. Na základě vašeho skóre kreditního rizika), zda vám můžeme nabídnout produkt nebo službu a za jakých podmínek (včetně ceny);
 • Řešení zákaznických požadavků;
 • Poskytnout vám produkty, služby, specifické instalace (například EV nabíjecí stanice) nebo řešení vaší mobility;
 • Spravovat případné pohledávky;
 • Uzavřít s vámi smlouvu. Můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom vás mohli zaregistrovat jako nového klienta;
 • Zpracovat fakturaci a případné řízení vymáhání pohledávek;
 • Provádět průzkumy: Můžeme zpracovávat osobní údaje, když vám pošleme průzkum, abychom zlepšili naše služby a produkty tím, že vás požádáme o zpětnou vazbu a změříme vaši spokojenost;
 • Pro správu vozidel a související služby: můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat služby spojené s přípravou, dodávkou nebo používáním a správou vozidel, včetně:
  • pro konfiguraci a kvotaci vašeho vozidla;
  • pro dodání vašeho vozidla na místo určení dle vašeho výběru, případně s vybavením souvisejícím s elektrickým nabíjecím zařízením vozidla ve spolupráci s vybranými poskytovateli;
  • pro OEM svolávají kampaně;
  • pro opravy, údržbu a pneumatiky;
  • pro účely řízení dopravních nehod a souvisejícího pojištění;
  • pro silniční asistenci;
  • pro doplňkové služby dle vašeho vlastního výběru;
 • U palivových karet, mobilních karet a mýtného. Můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom vám poskytli palivovou kartu (k zaplacení vašeho paliva), karty pro zajištění mobility;
 • Pro školení řidičů. Můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom zajistili školení a zlepšili vaši bezpečnost v silničním provozu;
 • Spravovat pokuty a přestupky související s používáním Vozidla jako součást služby „Správa pokut“ v rozsahu povoleném zákonem;
 • Poskytnout vám přístup k naší digitální platformě. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když používáte naše digitální platformy k několika účelům (například ke správě vašich osobních údajů nebo údajů týkajících se vozidel nebo k získání přístupu k cestovním informacím);
 • Řídit řešení stížností;
 • Poskytnout přístup do prostor naší společnosti. Můžeme zpracovávat osobní údaje, když nás navštívíte v našich prostorách, abychom udrželi odpovídající přístup a bezpečnostní kontrolu;
 • Komunikovat s vámi. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás chcete kontaktovat, když od nás požadujete nějaké informace o naší společnosti nebo našich službách nebo když je třeba aktualizovat smlouvu;
 • Vyhodnotit (např. Na základě vašeho skóre kreditního rizika), zda vám můžeme nabídnout produkt nebo službu a za jakých podmínek (včetně ceny).

3.3. Pokud jste (i) zaměstnanci nebo potenciálními zaměstnanci klienta, zástupci klienta nebo (II) žadatelem o operativní leasing pro fyzické osoby, nebo klientem

 1. K plnění našich nebo skupinových závazků a právních povinností

Vaše osobní údaje využíváme  pro plnění právních povinností včetně:

 • monitorovat a hlásit rizika (finanční, úvěrová, právní, rizika dodržování předpisů nebo reputační rizika, rizika selhání atd.), Která by nám a / nebo skupině BNP Paribas mohla vzniknout;přijímáme bezpečnostní opatření k zamezení zneužívání a podvodů;
 • zaznamenávat, je-li to nutné, telefonní hovory, chaty, e-mail atd .;určujeme stupeň Vaší úvěruschopnosti a Vaší schopnosti provést úhradu dluhu; a
 • předcházet a detekovat praní peněz a financování terorismu a dodržovat předpisy týkající se sankcí a embarg prostřednictvím našeho procesu Know Your Customer (KYC) (k identifikaci, ověření vaší identity, prověřování vašich údajů (případně vás nebo vaší společnosti) proti sankčnímu seznamu);
 • detekovat a řídit podezřelé objednávky a transakce;
 • přispívat k boji proti daňovým podvodům a plnit daňovou kontrolu a případnou oznamovací povinnosti;
 • zaznamenávat transakce pro účetní účely;
 • výměna informací pro účely daňového práva;
 • předcházet, zjišťovat a hlásit rizika související se sociální odpovědností podniků a udržitelným rozvojem;
 • odhalovat a předcházet úplatkům a podvodům;
 • hlásit různé operace, transakce nebo příkazy nebo odpovídat na oficiální žádost řádně schválených místních nebo zahraničních finančních, daňových, správních, trestních nebo soudních orgánů, rozhodců nebo mediátorů.
  • kontrolujeme rizika, které mohou instituci vzniknout, a informujeme o nich;
  • v případě potřeby nahráváme a evidujeme telefonické hovory, chaty, emaily atd.
  • odpovědí na oficiální dožádání od řádně oprávněných orgánů veřejné správy (např. identifikace řidiče a sdělení údajů příslušným orgánům veřejné správy).
  • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu;
  • dodržování platných právních předpisů o sankcích a embarzích;
  • boje proti daňovým podvodům a plnění povinností v oblasti daňové kontroly a oznamovacích povinností;

 

 1.  Pro zpracování v souladu s našimi oprávněnými zájmy

Vaše osobní údaje, včetně údajů o transakcích používáme pro::

 • Řízení rizik:

  • doložení transakcí;
  • řízení, prevence a odhalování podvodů;
  • monitorování transakcí za účelem identifikace těch, které se odchylují od běžné rutiny;
  • vymáhání pohledávek;
  • uplatňování právních nároků a obrany v případě soudních sporů;
  • vývoj jednotlivých statistických modelů s cílem pomoci definovat vaši úvěruschopnost;
  • konzultace a výměna údajů s úvěrovými agenturami za účelem identifikace úvěrových rizik.
 • Personalizace naší nabídky a nabídky jiných BNP Paribas entit pro vás:
  • zlepšovat kvalitu našich produktů, služeb nebo mobilních řešení;
  • inzerovat produkty, služby nebo řešení mobility, která odpovídají vaší situaci a profilu;
  • zjistit vaše preference a navrhnout vám osobní nabídku;
  • nabídnout vám několik návrhů, jak přispět ke snížení emisí CO2 a také s tím související snížení nákladů;

Této personalizace lze dosáhnout:

   • segmentací našich současných a budoucích klientů;
   • analýza vašich zvyků a preferencí v našich různých komunikačních kanálech (návštěvy našich poboček, e-maily nebo zprávy, návštěvy našich webových stránek atd.);
   • sdílení vašich údajů s jinou entitou BNP Paribas, zejména pokud jste - nebo se stanete - klientem této jiné entity, zejména za účelem urychlení schválení klienta;
   • porovnávání produktů nebo služeb, které již užíváte s jinými údaji, které o vás máme;
   • s ohledem na společné rysy nebo chování současných zákazníků a pro účely cílení hledá další jednotlivce, kteří mají stejné nebo podobné vlastnosti.
 • Výzkum a Vývoj (R&D) spočívající ve vytvoření jednotlivých statistických prediktivních modelů pro:
  • optimalizaci a automatizaci našich provozních procesů (např. vytváření FAQ chatbotu);
  • nabízet produkty, služby nebo řešení mobility, která nejlépe vyhovují vašim potřebám nebo chrání váš vlastní zájem jako klienta nebo uživatele;
  • přizpůsobit distribuci, obsah a ceny produktů, služeb a mobilních řešení v souladu s vaším profilem a s ohledem na váš zájem jako klienta nebo uživatele;
  • vytvářet nové nabídky;
  • předcházet možným selháním zabezpečení, zlepšit ověřování zákazníků a správu přístupových práv;
  • vylepšit správu zabezpečení;
  • zlepšit řízení rizik a dodržování předpisů;
  • zlepšit správu, prevenci a odhalování podvodů;
  • posílit boj proti praní peněz a financování terorismu.
 • Bezpečnostní důvody a výkon IT systémů včetně:
  • spravovat IT, včetně správy infrastruktury (např .: sdílené platformy), kontinuity provozu a bezpečnosti (např. ověřování uživatelů internetu);
  • zabránit zranění osob a škodám na lidech a zboží (například prostřednictvím instruktážního videa)
 • Obecněji:
  • informovat vás o našich produktech, službách a mobilních řešeních;
  • provádění finančních operací, jako je prodej portfolia dluhů, sekuritizace, financování nebo refinancování skupiny BNP Paribas;
  • pořádání soutěží a her, cenových soutěží, loterií nebo jiných propagačních akcí;
  • provádět průzkumy spokojenosti a názorů klientů a řidičů;
  • zlepšit efektivitu procesů (vyškolit naše zaměstnance nahráváním telefonních hovorů v našich call centrech a zlepšit náš scénář volání);
  • implementovat automatizaci procesů, jako je testování aplikací, automatické vyřizování stížností na plnění atd.

V každém případě zůstává náš oprávněný zájem přiměřený a podle testu vyváženosti ověřujeme, zda jsou zachovány vaše zájmy nebo základní práva. Pokud si přejete získat více informací o tomto testu vyváženosti, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v části 9 „Jak nás kontaktovat“ níže.

 1. Respektovat vaši volbu, pokud bychom vás požádali o souhlas s konkrétním zpracováním

Pro určité zpracování osobních údajů vám poskytneme konkrétní informace a vyzveme vás k souhlasu s takovým zpracováním. Upozorňujeme, že můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

4. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

 1. Sdílení informací v rámci skupiny BNP Paribas

Jsme součástí skupiny BNP Paribas Group, která je integrovanou bankovní pojišťovací skupinou, tj. Skupinou společností úzce spolupracujících po celém světě při vytváření a distribuci různých bankovních, finančních a leasingových, mobilních řešení, pojišťovacích služeb a produktů. subjektům skupiny BNP Paribas (např. můžete mít prospěch z našeho úplného sortimentu produktů a služeb skupiny).

Sdílíme osobní údaje prostřednictvím skupiny BNP Paribas pro komerční a efektivní potřeby, jako například:

 • Na základě našich zákonných a regulatorních povinností

  • sdílení údajů shromážděných za účelem boje proti praní peněz, financování terorismu, sankcí, embarg a pro postup „poznej svého zákazníka“ ;
  • řízení rizik včetně úvěrových a operačních rizik (hodnocení rizik / hodnocení úvěrů / atd.) ;
 • Na základě našeho oprávněného zájmu:
  • prevence, odhalování a boj proti podvodům;
  • činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, zejména pro dodržování předpisů, rizika a komunikační a marketingové účely;
  • globální a konzistentní přehled o našich klientech;
  • nabízet celou škálu produktů a služeb skupiny, abyste z toho mohli těžit;
  • personalizace obsahu a cen produktů, služeb a / nebo řešení pro mobilitu klienta.
 1. Sdílení informací mimo skupinu BNP Paribas

Za účelem splnění některých účelů popsaných v tomto oznámení můžeme vaše osobní údaje čas od času zveřejnit:

 • poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby (např. IT služby, logistika, tiskové služby, telekomunikace, vymáhání pohledávek, poradenství a konzultace a distribuce a marketing);
 • bankovní a obchodní partneři, nezávislí agenti, zprostředkovatelé nebo makléři, finanční instituce, protistrany, registry obchodních údajů, se kterými máme vztah, pokud je takový přenos nutný k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby a produkty nebo plnit naše smluvní závazky nebo transakci (např. banky, korespondenční banky, depozitáři, depozitáři, emitenti cenných papírů, platební agenti, burzovní platformy, pojišťovny, provozovatelé platebních systémů, emitenti nebo zprostředkovatelé platebních karet);
 • úvěrové referenční agentury;
 • místní nebo zahraniční finanční, daňové, správní, kriminální nebo soudní orgány, rozhodci nebo mediátoři, orgány činné v trestním řízení, státní agentury nebo veřejné orgány, my nebo kterýkoli člen skupiny BNP Paribas jsme povinni zveřejňovat informace podle:
  • na jejich  žádost;
  • jak reakci na příslušné řízení;
  • dodržování předpisů nebo pokynů orgánu, který se vztahuje na nás nebo na kteréhokoli člena skupiny BNP;
 • poskytovatel (poskytovatelé) plateb za služby (informace o vašich platebních účtech) na základě vámi uděleného oprávnění této třetí straně;
 • určití regulovaní profesionálové, jako jsou právníci, notáři, ratingové agentury nebo auditoři, pokud je to za konkrétních okolností potřeba (soudní spory, audit atd.), Jakož i skuteční nebo navrhovaní kupci společností nebo podniků skupiny BNP Paribas nebo našich pojistitelů;
 • váš zaměstnavatel, pokud jste zaměstnanci nebo zástupci klientů nebo potenciálních zákazníků.
   
 1. Sdílení agregovaných nebo anonymizovaných informací

Souhrnné nebo anonymizované informace sdílíme uvnitř i vně skupiny BNP Paribas s partnery, jako jsou výzkumné skupiny, univerzity nebo reklamní agentury Z těchto informací vás nebude možné identifikovat.

Vaše osobní údaje mohou být agregovány do anonymizovaných statistik, které mohou být nabízeny profesionálním klientům, aby jim pomohly při rozvoji jejich podnikání. V takovém případě nebudou vaše osobní údaje nikdy zveřejněny a osoby, které obdrží tyto anonymizované statistiky, vás nebudou moci identifikovat.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

V případě mezinárodního předávání údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru (EHP), kde Evropská komise uznala zemi mimo EHP za zemi, kde existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, mohou být Vaše osobní údaje převáděny na tomto základě.

 

U předávání do zemí mimo EHP, jejichž úroveň ochrany nebyla uznána Evropskou komisí jako dostačující, se budeme spoléhat na legislativní omezení vztahující se ke konkrétní situaci (např. pokud bude třeba předání provést ke splnění naší smlouvy s Vámi, jako např. při provádění mezinárodní platby) nebo při realizaci jedné z níže uvedených pojistek k zajištění ochrany Vašich osobních údajů:

 • standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí ; nebo
 • závazná podniková pravidla v nezbytných případech.

 

K zajištění kopie těchto pojistek nebo údajů o tom, kde jsou k dispozici, můžete zaslat písemnou žádost, jak je uvedeno v části 9.


 6. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou, a to za účelem dodržování právních předpisů nebo po jinou dobu s ohledem na naše provozní požadavky, jako např. řádné vedení účetnictví, usnadnění řízení vztahů se zákazníky a reakce na uplatněné právní nároky nebo zákonné požadavky. Např. většina informací o zákaznících je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení smluvního vztahu po dobu, která je třeba k zajištění výkonu nebo obraně právních nároků. Pro případné nové klienty jsou informace uchovávány po dobu vedoucí k uzavření smluvního vztahu.

 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

V souladu s platnými předpisy máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a kopii těchto osobních údajů.
 • Právo na opravu: v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat, aby byly Vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem upraveny.
 • Právo na výmaz: můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů v rozsahu povoleném platným právním předpisem.
 • Právo na omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: můžete proti zpracování Vašich osobních údajů vznést námitku a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Máte neomezené právo vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
 • Právo odvolat souhlas: v případech, kdy jste ke zpracování Vašich osobních údajů udělili svůj souhlas, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případech, kdy je to dle platných právních předpisů vhodné, máte právo, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, Vám byly vráceny nebo, je-li to technicky proveditelné, byly předány třetí osobě.

 

Pokud hodláte výše uvedená práva uplatnit, zašlete dopis nebo e-mail na níže uvedenou adresu: privacy@arval.cz.
 

V souladu s platným nařízením máte kromě Vašich výše uvedených práv rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Holešovice.


 

8. JAK MÍT STÁLE AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve světě neustále probíhajících technologických změn může být potřebné toto Informační oznámení pravidelně aktualizované.

 

Žádáme Vás, abyste si přečetli nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů online, a budeme vás informovat o veškerých podstatných změnách prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím našich dalších obvyklých komunikačních kanálů (např. Na serveru My Arval).

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li nějaké otázky ohledně našeho využívání Vašich osobních údajů podle tohoto Informačního oznámení, zašlete, prosím dopis na níže uvedenou adresu: Arval CZ, s.r.o., oddělení Compliance, Main Point Pankrác, Milevská 5/2095, 140 00  Praha 4 – Krč, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na privacy@arval.cz a my Váš dotaz prošetříme.

 

Chcete-li se dozvědět více o cookies a o bezpečnosti, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na privacy@arval.cz.

 

Označení pověřence:

jméno:             Radim
příjmení:          Chlubna
 

Kontaktní údaje na pověřence:

e-mail:              privacy@arval.cz
telefon:            +420 261 109 011

10. JAK JE CHRÁNĚNO MOJE SOUKROMÍ, KDYŽ MÁM VOZIDLO PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ ARVAL?

Pokud je vaše vozidlo propojeno se společností Arval, budete o tom informováni pomocí nálepky na vozidle / sadě pro řidiče, pomocí QR kódu atd. Pokud je vaše vozidlo propojeno se společností Arval, znamená to, že společnost Arval shromažďuje údaje pomocí dálkového přenosu údajů z telematického zařízení zabudovaného ve vozidle (dále jen „Zařízení“). Společnost Arval může tyto údaje zpracovávat, aby sloužily jejím oprávněným zájmům, jak je popsáno v následující tabulce. Účely zpracování a doba uchovávání údajů nepřesáhnou níže uvedenou dobu uchování.

ÚDAJE

ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Časové razítko

Stav počitadla ujetých kilometrů

Proaktivní návrh na úpravu jednotlivé smlouvy o nájmu vozidla (doba trvání a/nebo počet ujetých kilometrů)

Proaktivní údržba vozidla (upozornění na nutnost provedení dalšího servisu a/nebo údržby vozidla)

Detekce pozměnění displeje stavu počitadla ujetých kilometrů

Odhalování podvodů při používání palivových karet

Trvání smlouvy + 1 rok

Následující pseudonymizované* údaje:

Časová razítka, stav ujetých kilometrů, typ silnice (městský, silnice, dálnice), typ prostředí (den, noc, soumrak)

Doba zapnutí motoru při zastavení vozidla

Počet neobvyklých události při řízení za jízdu (prudké brzdění, zatáčení, prudká změna jízdního pruhu, rychlost, plýtvání energií při brzdění, prudká akcelerace, volnoběh) a s tím související vypočtená skóre

Odhad spotřeby paliva za jízdu

Výroba pseudonymizovaných hlášení pro výzkum a vývoj v následujících oblastech:

Poradenská činnost: Informace o energetické transformaci, benchmarking, spojitost mezi podmínkami používání vozidla a jednotlivými složkami celkových nákladů na vlastnictví (TCO) / spotřebou paliva

Pojištění: porozumění využití pojištění, segmentované nabídky

Údržba: doba provozuschopnosti, vylepšení provozních procesů

Marketing: porozumění využití, příležitosti v oblasti segmentovaných nabídek

10 let

Geolokační údaje shromažďované v reálném čase (za předpokladu, že společnost Arval předtím obdržela řádně podanou stížnost oznamující danou krádež)

Vyhledání odcizeného vozidla

GPS údaje jsou shromažďovány, dokud není případ krádeže uzavřen, pak budou tyto údaje vymazány 60 dnů po jejich shromáždění

* ‚Pseudonymizací‘ se rozumí zpracovávání osobních údajů, kterým se docílí toho, že osobní údaje již nebudou moci být spojovány s určitým subjektem údajů bez použití dodatečných informací, za předpokladu, že takové dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a jsou předmětem technických a organizačních opatření, která zajistí, že osobní údaje nebude možné přiřadit k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.