Informační memorandum-NRKI

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

(včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací)

Vážení klienti,

 1. Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací (dále jen „NRKI“) je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, faktoringové společnosti a některé banky – dále jen „věřitelské subjekty“) o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito věřitelskými subjekty a jejich klienty (bližší informace o obsahu NRKI jsou uvedeny v části „NRKI – obsah“).

NRKI je společným projektem věřitelských subjektů a společností zabývajících se vývojem a provozováním informačních systémů sloužících k výměně informací.

 1. Základní účel NRKI

Základním účelem NRKI je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů.

Věřitelské subjekty, které se účastní projektu NRKI, mají za účelem snížení rizik, zefektivnění plnění povinností, vyplývajících z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele a zvýšení kvality nabízených produktů zájem pravidelně získávat údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, svých klientů.

Pro účely tohoto dokumentu se klientem rozumí:

(a) fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) nebo právnická osoba, se kterou věřitelský subjekt uzavřel smlouvu s klientem;

(b) fyzická a/nebo právnická osoba, která zastupuje klienta – právnickou osobu, s nímž věřitelský subjekt uzavřel smlouvu, a to na smluvním, zákonném či jiném základě, zejména je to osoba, která je členem statutárního orgánu, zmocněncem zastupujícím právnickou osobu na základě plné moci, prokuristou, vedoucím odštěpného závodu, pověřenou osobou dle § 430 občanského zákoníku, zaměstnancem právnické osoby dle § 166 občanského zákoníku (dále jen „osoby zastupující klienta“); za předpokladu, že tyto osoby, pokud jde o fyzické osoby, poskytly souhlas se zpracováním osobních údajů;

(c) fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem právnických osob, zejména jde o jediné společníky společnosti s ručením omezeným a jediné akcionáře akciové společnosti (dále jen „vlastník klienta“), za předpokladu, že tyto osoby poskytly souhlas, a

(d) fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) nebo právnická osoba, ohledně které má být nebo již byla na základě smlouvy postoupena faktorovaná pohledávka z klienta na věřitelský subjekt (tj. postoupený dlužník).

Ustanovení týkající se klienta dle tohoto memoranda se obdobně vztahují i na fyzické osoby (podnikatele i nepodnikatele) a právnické osoby, které osobním ručením zajišťují závazky klientů ze smluv s klientem, nebo s nimiž věřitelský subjekt o takovém zajištění jedná.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám – klientům věřitelských subjektů – základní informace o NRKI.

 1. Provozovatel NRKI

Provozovatelem NRKI je CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58499 (dále jen „CNCB“). CNCB zpracovává údaje klientů – fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 1. Uživatelé NRKI a příjemci osobních údajů

Uživateli NRKI jsou jednotlivé věřitelské subjekty, které mají uzavřenou s CNCB smlouvu o účasti na projektu NRKI. Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu jsou uživateli NRKI tyto společnosti:

AGRO LEASING J.Hradec s.r.o.

ARVAL CZ s.r.o.

Benxy s.r.o.

BMW Financial Services Czech Republic s.r.o.

BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o.

COFIDIS s.r.o.

Comfort Money s.r.o.

Creamfinance Czech, s.r.o.

CreditKasa s.r.o.

CreditPortal, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

D.S. Leasing, a.s.

Erste Leasing, a.s.

ESSOX s.r.o.

FCE CREDIT, s.r.o.

FlexiFin s.r.o.

FRIENDLY CASH SE

Home Credit a.s.

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.

LeasePlan Česká republika, s.r.o.

Leasing České spořitelny, a.s.

MallPay s.r.o.

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.

MONETA Auto, s.r.o.

MONETA Leasing, s.r.o.

PEAC (Czech Republic) s.r.o.

PROFI CREDIT Czech, a.s.

PRONTO CREDIT s.r.o.

Provident Financial s.r.o.

P&P Loan s.r.o.

Raiffeisen – Leasing, s.r.o.

RCI Financial Services, s.r.o.

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

SWISS FUNDS, a.s.

ŠkoFIN s.r.o.

Tando Financial a.s.

TOMMY STACHI s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

UniCredit Leasing CZ, a.s.

UNILEASING a.s.

VFS Financial Services Czech Republic s.r.o.

Zaplo Finance s.r.o.

Věřitelské subjekty – uživatelé NRKI jsou vedle níže uvedených společností, zajišťujících technické zpracování informací, jedinými možnými příjemci osobních údajů obsažených v NRKI.

 1. CRIF S.p.A.

Další osobou účastnící se zpracování informací v NRKI je italská společnost CRIF S.p.A., založená podle práva Italské republiky, se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF“), která na základě příslušné smluvní dokumentace zajišťuje v případě NRKI pro CNCB finální automatizované technické zpracování informací o klientech, které jsou poskytovány CNCB ze strany jednotlivých věřitelských subjektů.

 1. CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853 (dále jen „CRIF CZ“) na základě příslušných smluv zajišťuje v případě NRKI pro CNCB služby související se vzájemným informováním uživatelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů a provoz Klientského centra.

 1. NRKI – obsah

NRKI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. NRKI je vytvořen na základě informací (údajů), které věřitelské subjekty poskytují CNCB, a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů věřitelských subjektů.

V rámci NRKI jsou zpracovávány níže uvedené osobní údaje klientů:

 • identifikační osobní údaje klienta (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a země narození a adresa bydliště klienta);
 • rodné číslo klienta (viz níže část Rodná čísla);
 • osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem (nebo žadatelem, pokud jde o ručitele) a věřitelským subjektem došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
 • osobní údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem, a o plnění těchto závazků ze strany klienta;
 • osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smluvním vztahem s věřitelským subjektem;
 • osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s věřitelským subjektem a o dalším plnění závazků ze strany klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce; to vše pouze za předpokladu, že věřitelský subjekt nadále vykonává správu příslušné postoupené pohledávky a při splnění dalších smluvně stanovených podmínek;
 • případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta, a které klient sdělil či sdělí věřitelskému subjektu, nebo které věřitelský subjekt získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu s věřitelským subjektem, včetně údajů o dokladu klienta.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) zákonné zmocnění pro zpracování rodného čísla, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek a (d) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů.

Nakládání s informacemi (údaji) v rámci NRKI se řídí těmito pravidly:

Informace (údaje) jsou do NRKI zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém mohou sloužit pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, klienta, a ve kterém je klient poskytl věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem, nebo které mohou vyplynout ze smluvního vztahu za dobu jeho trvání nebo v případě postoupeného dlužníka, které mohou vyplynout z jeho povinností vůči klientovi nebo uživateli NRKI po dobu trvání těchto jeho závazků nebo se správou příslušných postoupených pohledávek (viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI).

Obsahem NRKI jsou tedy zejména základní identifikační údaje klientů, údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod. (viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI). V NRKI nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů klientů – fyzických osob ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

Informace (údaje) obsažené v rámci NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování věřitelských subjektů po dobu trvání veškerých povinností klienta vůči uživateli NRKI nebo postoupeného dlužníka vůči klientovi nebo uživateli NRKI (včetně situace, kdy věřitelský subjekt vykonává správu příslušné postoupené pohledávky – viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI) a po dobu dalších čtyř (4) let po splnění všech závazků klienta, resp. postoupeného dlužníka.

Pokud požadovaná smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace (údaje), týkající se klienta včetně postoupeného dlužníka, uchovávány v NRKI po dobu šesti (6) měsíců ode dne podání žádosti klienta (nebo uživatele) o uzavření příslušné smlouvy (včetně smlouvy týkající se postoupení faktorovaných pohledávek postoupeného dlužníka). Po uplynutí příslušné doby je zpracování takovýchto informací (údajů) omezeno (to znamená, že jsou uvedeny do takového stavu, při kterém jsou nepřístupné a není možné je zpracovávat) a nejsou v žádném případě poskytovány pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů; po uplynutí doby omezení pěti (5) let budou informace (údaje) automaticky vymazány.

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou věřitelskými subjekty poskytovány CNCB, které tyto údaje dále zpracovává v NRKI, a to i s využitím systému pro finální automatické technické zpracování údajů italské společnosti CRIF. V Itálii jsou informace také finálně automaticky technicky zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Při tomto zpracování dochází též k profilování klientů jednotlivých věřitelských subjektů, jehož výsledek je jedním z podkladů pro rozhodnutí věřitelského subjektu o tom, zda s příslušným klientem požadovanou smlouvu uzavře. K automatizovanému rozhodování o tom, zda věřitelský subjekt s příslušným klientem produktovou smlouvu uzavře, však v rámci NRKI nedochází.

Takto zpracovávané informace (údaje) zpřístupňuje CNCB ve formě úvěrových zpráv na základě jejich žádosti věřitelským subjektům, které využívají služeb NRKI, a to výlučně za účelem vzájemného informování věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

CNCB dále poskytuje nebo může poskytovat věřitelským subjektům, které využívají NRKI:

 • tzv. score, což je syntetická hodnota vypovídající o vyhodnocení informací (údajů) o klientech obsažených vždy v příslušné úvěrové zprávě, které uživatelé rovněž využívají pro účely vyhodnocování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky jejich klientů; score je poskytováno v rámci úvěrových zpráv i v rámci souhrnných statistických zpráv (jak je uvedeno dále);
 • zprávu o ověření dokladu klienta či údajů uvedených na dokladu klienta, která je součástí ověření důvěryhodnosti klienta i v souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a je vyhotovena mj. za použití veřejných databází a NRKI; zpráva o ověření dokladu klienta či údajů uvedených na dokladu klienta je poskytována buď samostatně, nebo v rámci úvěrových zpráv;
 • informace (údaje) ve formě souhrnných statistických zpráv o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce portfolií klientů v rámci příslušného produktového trhu; takové souhrnné statistické zprávy představují souhrnné a anonymní informace, které nelze žádným způsobem spojit s jakýmkoli identifikovaným nebo identifikovatelným subjektem údajů, a mohou být zpřístupněny také příslušnému orgánu dohledu v rámci jeho dohledové a kontrolní činnosti v souladu s platnými právními předpisy.
 • informace ve vztahu ke klientům, ohledně kterých věřitelský subjekt, který o informace žádá, postoupí či postoupil pohledávky ze smlouvy s klientem.

Informace (údaje) týkající se osob zastupujících klienty – fyzických osob a vlastníků klientů, poskytuje CNCB věřitelským subjektům na základě souhlasu těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů v NRKI.

 1. Rodná čísla

Struktura databáze NRKI předpokládá, že v rámci NRKI jsou zpracovávány i údaje o rodných číslech fyzických osob, které jsou klienty uživatelů NRKI.

Vaše rodné číslo tvoří spolu s dalšími údaji o Vás unikátní komplex údajů, který slouží ke spolehlivé identifikaci Vaší osoby v databázi NRKI a efektivně tak zamezuje možné záměně s jinou osobou vedenou v databázi NRKI. Takováto identifikace je nezbytná též pro vymáhání soukromoprávních nároků a pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek a jsou tedy splněny podmínky stanovené v zákoně o evidence obyvatel (§ 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.) pro zpracování rodného čísla bez souhlasu jeho nositele.

Pro nakládání s Vaším rodným číslem v rámci NRKI, včetně účelu, doby a způsobu jeho zpracování, otázky jeho zabezpečení apod., platí v plném rozsahu to, co je uvedeno v ostatních částech tohoto memoranda. Požadavek na přijetí konkrétních opatření k ochraně Vašich práv a svobod jako subjektu údajů při zpracování rodného čísla je tudíž splněn.

 1. Klientské centrum

Klientské centrum, jehož provoz zajišťuje CRIF CZ, slouží jako kontaktní místo, kam se můžete obracet s požadavky souvisejícími se zpracováním Vašich osobních údajů v NRKI. Klientské centrum poskytuje klientům věřitelských subjektů zejména tyto služby:

 • informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v NRKI (a to v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v NRKI;
 • slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v NRKI;
 • slouží jako místo pro uplatnění dalších práv klientů vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 1. Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) v NRKI

Pokud jde o provoz NRKI, dovolujeme si Vás informovat, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v NRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití informací obsažených v NRKI.

Těmito opatřeními jsou zejména:

 • pravidelná obměna individuálních přístupových kódů a přístupových jmen k NRKI;
 • přenos informací prostřednictvím privátních linek, který znemožní neoprávněný přístup k informacím;
 • šifrování dat při přenosu informací.
 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí.

Při zpracování informací v NRKI nedochází k předávání osobních údajů mimo území Evropské Unie.

 1. Zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob

Na základě povinností stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit v Klientském centru:

Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požádat CNCB o potvrzení, zda Vaše osobní údaje skutečně zpracovává, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke stanoveným informacím. CNCB Vám v takovém případě poskytne kopii osobních údajů zpracovávaných o Vás v NRKI bezplatně. V souladu s pravidly obecného nařízení o ochraně osobních údajů je CNCB oprávněno účtovat Vám za poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů přiměřený poplatek pokrývající administrativní náklady správce, pokud by Vaše žádosti o přístup k údajům byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, především pokud by se opakovaly. Při případné opravě Vašich nesprávně uvedených údajů v NRKI obdržíte potvrzení o opravě bezplatně formou kopie zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: máte právo, aby CNCB bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracovává v rámci NRKI. Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): máte právo, aby CNCB bez zbytečného odkladu vymazalo Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování).

Právo na omezení zpracování: máte právo na to, aby CNCB omezilo zpracování Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování).

Upozorňujeme Vás, že právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje (které se Vás týkají, jež jste poskytl/a uživateli NRKI, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu uživatel NRKI či CNCB bránil, není s ohledem na povahu zpracování Vašich osobních údajů v NRKI relevantní a žádostem, týkajících se přenositelnosti údajů, proto nemůžeme vyhovět.

Právo podat stížnost: pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů v NRKI dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit se svou stížností na:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Vaší žádosti. V některých případech však může být tato lhůta prodloužena, o čemž Vás vyrozumíme. Pokud není možné Vaší žádosti vyhovět, budeme Vás o této skutečnosti a důvodech informovat, včetně poučení o vašich dalších právech (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu).

V případě potřeby jsme v souvislosti s Vaší žádostí oprávněni Vás požádat o dodatečné informace k potvrzení vaší totožnosti. Nemůžeme-li zjistit Vaši totožnost, nemůže Vaší žádosti zpravidla vyhovět.

Vaše práva můžete uplatnit bezplatně. Pokud by podané žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme žádat od Vás přiměřenou úhradu nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

 1. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. CNCB osobní údaje dále nezpracovává, pokud Vám neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Ohledně postupu při uplatnění práva vznést námitku platí shodně výše uvedená pravidla stanovená pro uplatňování jiných práv.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost prostřednictvím Klientského centra, můžete též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů NRKI prostřednictvím poverenec@cncb.cz.

VZÁJEMNÁ VÝMĚNA S BANKOVNÍM REGISTREM KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Cílem této části informačního memoranda je poskytnout Vám – klientům věřitelských subjektů základní informace o vzájemné výměně informací (údajů) mezi uživateli NRKI a uživateli BRKI, jakož i o BRKI a NRKI.

Databáze NRKI a databáze BRKI jsou dvě samostatně existující databáze (i když s určitými shodnými prvky, které jsou dále popsány v této části). BRKI je společnou databází údajů vytvořenou na základě informací, které si vzájemně poskytují banky o smluvních vztazích mezi bankami a jejich klienty. Obsahem BRKI jsou obdobné informace, jaké jsou obsahem NRKI.

V rámci výměny informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty jsou databáze BRKI a NRKI i nadále odděleny; vzájemná výměna údajů se totiž uskutečňuje prostřednictvím provozovatelů obou registrů (bližší informace o provozovatelích jsou uvedeny v části Provozovatel NRKI a Provozovatel BRKI), kteří i nadále poskytují informace (údaje) svým uživatelům (tj. věřitelským subjektům jako uživatelům NRKI a bankám jako uživatelům BRKI); od určitého okamžiku při splnění všech zákonných předpokladů provozovatelé poskytují svým uživatelům informace (údaje) z obou registrů (bližší informace jsou uvedeny v části Vzájemná výměna informací mezi NRKI a BRKI).

 1. Základní účel BRKI a jeho vztah k účelu NRKI

Základní účel BRKI je stanovený zákonem. Konkrétně se jedná o ustanovení § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), podle kterého se mohou banky a pobočky zahraničních bank působících v České republice (v rámci plnění své zákonem uložené povinnosti chovat se obezřetně) vzájemně informovat o záležitostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, a to i prostřednictvím třetí osoby, na níž mají majetkový podíl pouze banky. 

Jedná se o obdobný základní účel jako v případě NRKI a s ohledem na tuto obdobnost či shodu účelů je ve vztahu k vzájemné výměně údajů o klientech mezi bankami a věřitelskými subjekty splněna podmínka slučitelnosti účelů ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 1. Provozovatel BRKI

Provozovatelem BRKI je CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „CBCB“), na níž mají v souladu se zákonem o bankách majetkový podíl pouze banky. CBCB zpracovává údaje klientů bank – fyzických osob podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a podle dalších právních předpisů.

 1. Uživatelé BRKI

Uživateli BRKI jsou jednotlivé banky, které jsou správci osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a které mají uzavřenou s CBCB smlouvu o účasti na projektu BRKI. Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu jsou uživateli BRKI tyto společnosti:

Air Bank a. s.

Banka CREDITAS a.s.

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod

Česká spořitelna, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Equa bank a.s.

Expobank CZ a.s.

Fio banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s.

ING Bank N.V.

Komerční banka, a.s.

mBank S.A., organizační složka

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

MONETA Money Bank, a.s.

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

Oberbank AG pobočka Česká republika

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisenbank a.s.

Sberbank CZ, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

TRINITY BANK a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

 1. Právní základ zpracování osobních údajů v BRKI

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI je (a) plnění právních povinností bank a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníka klientů.

 1. Vzájemná výměna informací mezi uživateli NRKI a BRKI

Mezi uživateli NRKI a BRKI může docházet ke vzájemné výměně informací, týkajících se určitého klienta. Vzájemná výměna informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami se uskutečňuje na základě příslušných smluv uzavřených mezi CBCB (jako provozovatelem BRKI) a CNCB (jako provozovatelem NRKI) a dále mezi CBCB a bankami a CNCB a věřitelskými subjekty, na základě žádostí příslušných uživatelů (tj. bank či věřitelských subjektů) jsou poskytovány ve formě uvěrových zpráv (včetně případného score), případně zpráv o ověření dokladu klienta, i informace (údaje) z příslušné druhé databáze (tj. v případě bank i údaje z NRKI a v případě věřitelských subjektů i údaje z BRKI).

Zpracování Vašich osobních údajů v rámci výměny informací mezi věřitelskými subjekty a bankami je možné na základě (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů a bank v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněných zájmů věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr a (c) souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníka klientů.

Nakládání s informacemi (údaji) v rámci BRKI (tj. bez jejich zpřístupňování uživatelům NRKI) se řídí zvláštními pravidly, o nichž banky informují své klienty v souvislosti se smluvním vztahem mezi bankou a klientem. Zmíněná pravidla se netýkají vzájemné výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami.

 1. BRKI – zabezpečení ochrany informací (údajů) a ochrana práv klientů

Pokud jde o zabezpečení ochrany informací (údajů) klientů při jejich zpracování při vzájemné výměně informací mezi uživateli NRKI a BRKI, jakož i o práva, která může klient – fyzická osoba v této souvislosti uplatňovat, platí obdobně to, co je uvedeno výše pro NRKI.

Veškeré další informace Vám poskytne Klientské centrum, případně můžete též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů NRKI prostřednictvím poverenec@cncb.cz.

KLIENTSKÉ CENTRUM

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.                                           Provozní doba Klientského centra:

Štětkova 1638/18                                                                     Pondělí:       08:00 – 17:00 hod.

140 00 Praha 4 – Nusle                                                            Úterý:          08:00 – 16:30 hod.

Tel.: +420 844 111 777                                                             Středa:        08:00 – 17:00 hod.

E-mail: klient@crif.com                                                            Čtvrtek:        08:00 – 16:30 hod.

ID datové schránky: R4QDCBE                                                Pátek:          08:00 – 15:30 hod.

                                                 www.kolikmam.cz – www.cncb.cz

Verze k 01. 04. 2021