Compliance

Arval se chová zodpovědně a s respektem

Compliance pro nás znamená:

1) respektování všech právních a finančních předpisů, regulatorních ustanovení, profesních a etických standardů, pokynů statutárních orgánů či instrukcí vydaných v procedurách společnosti

2) ochranu zájmů klientů a pověsti společnosti

 

Profesní etika

Ve všech aspektech našeho podnikání dbáme na dodržování zásad etického chování a odpovědnosti, na základě vize a silných hodnot naší skupiny a jejich sdílení všemi pobočkami Arvalu a jejich zaměstnanci. Tyto hodnoty a vize nás provázejí a utvářejí naší firemní kulturu a pověst a také upevňují značku Arval u našich zákazníků, dodavatelů i ostatních partnerů.

Jako trvale rostoucí mezinárodní společnost, potřebuje Arval pokračovat v budování vztahů nejvyšší kvality se všemi svými partnery. Trvalé vztahy vzájemné důvěry jsou založeny na poctivosti, integritě, respektu k ostatním a na spravedlivém, informovaném rozhodování na všech úrovních a za všech okolností.

Naše pověst spočívá především v kvalitě a integritě našich zaměstnanců. Naše firemní hodnoty (Vnímavost, Tvořivost, Odpovědnost a Ambice) se odrážejí v naší práci a my se musíme chovat příkladným způsobem. Etický kodex Arvalu stanovuje základní pravidla chování platná v rámci naší firmy.

Náš etický kodex má za cíl poskytnout každému z našich zaměstnanců příležitost k získání lepšího porozumění naší odpovědnosti za přijímání správných rozhodnutí na pracovišti. Pomáhá nám rovněž usměrňovat naše jednání, motivovat naše rozhodování a uvádět naše hodnoty do života.

 

Whistle blowing

Jsme hrdí na odpovědný přístup, který v podnikání máme, a na čestnost a poctivost našich zaměstnanců. Stanovujeme si vysoké standardy, abychom zajistili, že jsme společnost, které můžete důvěřovat. Naši zaměstnanci nebo externí třetí strany mohou kdykoliv nahlásit potenciální porušení našich interních norem, právních předpisů nebo našeho etického kodexu. To lze provést buď pomocí níže uvedeného on-line formuláře, nebo zasláním e-mailu nebo dopisu na následující adresy:

E-mail:

whistleblowing@arval.cz

Adresa:

Personal/Confidential
Permanent Control & Compliance Director
22 Rue des 2 Gares
92564 Rueil-Malmaison
FRANCE

Zaručujeme důvěrnost informací v souladu s právními předpisy a našimi interními pokyny pro whistleblowing. Své upozornění nám můžete zaslat i anonymně, nicméně v tom případě my nebudeme schopni se vás dodatečně zeptat na další okolnosti nebo skutečnosti potřebné pro vyřešení daného případu. Veškerá oznámení budou zkoumána ohleduplně a s rozvahou. Jakékoli prokázané porušení bude řešeno v souladu s interní disciplinární politikou a/nebo právními/regulatorními řády.

 

Etický kodex

Whistleblowing: online formulář

 

Logo společnosti ARVAL CZ - operativní leasing